Akucemera anthu ku Albanya toera agumanike pa Cakudya Cancidodo ca Mbuya

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Março 2017

Maperekero Aumboni

Maperekero aumboni a revista ya Ncenjezi na a pfundzisani undimomwene unalonga pya Umambo wa Mulungu. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

‘Ine Ndiri na Iwe Toera Kukupulumusa’

Yeremiya akhapibva ninga nee athema kucita basa idapaswa iye na Yahova Mulungu toera kutumikira ninga mprofeta. Kodi Yahova amphedza tani??

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Iwo Asiya Kucita Cifuno ca Mulungu

Aisraeli akhanyerezera kuti angacita ntsembe ninga misambo yakunja mbadakwanisa kucalira macitiro akuipa. Mwacipapo Yeremiya alonga madawo awo na ufakafaka wawo.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tinaphatisira Tani Bruxura Yakuti Mbani Anacita Cifuno ca Yahova Lero?

Phatisirani bruxura ineyi toera kuphedza nyakupfundza wanu wa Bhibhlya kudziwa mwadidi Mboni za Yahova na kuapfundzisa thangwi ya mabasa athu na gulu yathu.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tinaphatisira Tani Bruxura Yakuti Bverani Mulungu

Phatisirani pitsandzo na malemba toera kupfundzisa undimomwene wakutoma wa bhibhlya kuna ale akuti nkhabe dziwa kuleri.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Dzindza ya Israeli Yaduwala Yahova

Kodi Yahova akhafuna kubvekesanji pidapanga iye Yeremiya toera kucita ulendo wa makilometru 500 wa kuenda ku Nkulo wa Eufrate toera kabisa sintu ya muli kweneko?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Phedzani Banjanu Toera Ikhonde Kuduwala Yahova

Kucita Kulambira kwa Banja mwakukhonda phonya kunakwanisa kuphedza banja yanu toera ikhonde kuduwala Yahova. Munakwanisa tani kukunda pinentso pinacimwanisa anthu azinji kukhonda kucita kulambira kwawo kwa banja?