Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Titambire Mwadidi Alendo Athu

Titambire Mwadidi Alendo Athu

Mu ntsiku 23 ya Murope, tikudikhira anthu akupiringana mamiliyau 12 toera agumanike pa Cikumbuso ninga alendo athu. Iwo anadzapfundza pizinji mu ndzidzi unafuna kudzafokotoza nyakucita nkhani pya muoni wa Yahova wa ciomboli na zingasi mwa nkhombo zinafuna khala na anthu ntsogolo. (Iza. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23; Jwau 3:16) Mbwenye si nyakucita nkhani basi anafuna kudzapereka umboni pa ndzidzi unoyu wakupambulika tayu. Tonsene tinadzacita khundu mukutambira mwadidi alendo athu. (Arom. 15:7) Onani maonero mangasi anatowera.

  • Mbamudzati kuenda kakhala pa mbuto yanu na kudikhira kutoma kwa programu, tambirani alendo na ale adasiya kusonkhana mukuamwanyika mwakumwetulira na mwauxamwali

  • Munatsalakana imwe mwakupambulika ale adacemera imwe, tsalakananimbo ale akuti panango agumanika thangwi apaswa ncemerero pa kampanya yakugawira micemerero. Khalani pabodzi na anthu apswa mbamuona nawo pabodzi Bhibhlya yanu na bukhu yanu ya nyimbo

  • Nkhani ingamala, khalani dzololo toera kutawira mibvundzo. Khala ndzidzi ndi wakucepa thangwi mpingo wanu usafunika kubuluka toera mpingo unango upite, citani masasanyiro toera kuenda kacedzera munthu unoyu mwakukhonda dembuka. Khala imwe nkhabe numero yace toera kupita nayo n’cibverano, munakwanisa kulonga: “Mbandidakomerwa kudziwa maonero anu thangwi ya programu. Ndinakwanisa tani kupita n’cibverano na imwe?”