Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Maperekero Aumboni

Maperekero Aumboni

NCENJEZI

Mbvundzo: Kodi mwaleri kale mafala awa akudziwika kakamwe?

Lemba: Jwau 3:16

Longani: Revista iyi ya Ncenjezi isafokotoza kuti kuthabuka na kufa kwa Yezu kunakuphindulisani tani.

NCENJEZI (tsamba yakumalisa)

Mbvundzo: Onani mbvundzo uyu na matawiro mangasi anaperekwa kazinji kene. [Lerini mbvundzo wakutoma na maonero adandandalikwa.] Mbamudatawira tani?

Lemba: Mat. 4:1-4

Longani: Nakuti Dyabo alonga na Yezu na kumuyesera, Dyabo nee mbadakhala cidzindikiro ca uipi basi tayu. Kodi Bhibhlya isalonganji pontho thangwi ya Dyabo? Nsolo uyu usafokotoza pizinji.

NCEMERERO WA CIKUMBUSO

Longani: Tikugawira ncemerero uyu wa cakucitika cakufunika kakamwe. [Pasani mwanaciro nyumba ncemerero.] Mu ntsiku 23 ya Murope, anthu azinji pa dziko yonsene anadzagumanyikana toera kukumbuka kufa kwa Yezu Kristu na kubvesera nkhani yakukhonda lipa yakubuluswa m’Bhibhlya inalonga kuti kufa kwace kusatiphindulisa tani. Ncemerero uyu usapangiza ndzidzi na mbuto inafuna kucitwa nsonkhano unoyu mu cisa cathu. Ndaphata miyendo, mungakwanisa bwerani.

LEMBANI MAPEREKERO ANU AUMBONI

Towezerani pitsandzo pyakutoma toera kulemba maperekero anu aumboni a basa ya mʼmunda.