Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Phatisirani Mavidhyu Toera Kupfundzisa Anyakupfundza Anu a Bhibhlya

Phatisirani Mavidhyu Toera Kupfundzisa Anyakupfundza Anu a Bhibhlya

Mavidhyu na pithundzithundzi pisaphedza anthu toera kubvesesa na kukumbuka pinapfundza iwo. Mpfundzisi wathu Wankulu, Yahova, aphatisira pinthu pyakuoneka na maso toera kutipfundzisa ntsonga zakufunika kakamwe. (Gen. 15:5; Yer. 18:1-6) Yezu, Mpfundzisi Wankulu, aphatisirambo njira ibodzi ene. (Mat. 18:2-6; 22:19-21) Kutomera pyaka pingasi nduli, pyaoneka kuti kuphatisira mavidhyu pakupfundzisa ndi njira yadidi kakamwe. Kodi imwe musaphatisira mwadidi mavidhyu toera kupfundzisa anyakupfundza anu a Bhibhlya?

Mavidhyu khumi acitwa toera kutiphedza pakupfundzisa misolo ya bhruxura Mphangwa Zadidi za Mulungu! Misolo inango ya mavidhyu anewa, ndi ibodzi ene na mibvundzo yakupswipirira inagumanika mu bhruxura ineyi. Bhruxura ineyi inagumanika mu saiti jw.org iri na malinki akuti anatikumbusa ndima yakuthema toera kupangiza vidhyu. Kusiyapo anewa, pana mavidhyu na mabukhu anango akuti tinakwanisa kuaphatisira pakupfundzisa.

Kodi nyakupfundza wanu asanentseka toera kubvesesa ntsonga inango? Kodi alipo mayesero anathimbana na iye? Khala ndi tenepo, sakani mu saiti jw.org® na mu TV JW® toera kugumana mavidhyu akuti anakwanisa kum’phedza. Panango munakwanisa kuona pabodzi pene mavidhyu anewa, buluka penepo mbamucedza thangwi ya pidapfundza imwe.

Miyezi yonsene asabuluswa mavidhyu mapswa. Mu ndzidzi unaona imwe mavidhyu anewa, nyerezerani kuti munaaphatisira tani toera kupfundzisa anango.