Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

●○○ ULENDO WAKUTOMA

Mbvundzo: Thangwi yanji Mulungu acita dziko yapantsi na anthu?

Lemba: Gen. 1:28

Siyani mbvundzo uyu: Tisadziwa tani kuti Mulungu anakwanirisa cifuniro cace kuna anthu na dziko yapantsi?

○●○ ULENDO WAKUBWEREZA WAKUTOMA

Mbvundzo: Tisadziwa tani kuti Mulungu anakwanirisa cifuniro cace kuna anthu na dziko yapantsi?

Lemba: Iza. 55:11

Siyani mbvundzo uyu: Umaso unadzakhala tani Mulungu angakwanirisa cifuniro cace?

○○● ULENDO WAKUBWEREZA WACIWIRI

Mbvundzo: Umaso unadzakhala tani Mulungu angakwanirisa cifuniro cace?

Lemba: Masal. 37:10

Siyani mbvundzo uyu: Tisafunika kucitanji toera tione kukwanirisika kwa mapikiro a Mulungu mu umaso wathu?

KAMPANYA YAKUGAWIRA MICEMERERO YA CIKUMBUSO (Ntsiku 23 ya Março–19 ya Abril):

Tabwera pano toera kudzakucemerani kuti mugumanike pa nsonkhano wakufunika kakamwe. Uyu ndi ncemerero wanu. Ncixanu ntsiku 19 ya Abril, anthu azinji kakamwe pa dziko yonsene yapantsi anadzagumanyikana toera kukumbuka kufa kwa Yezu Kristu. Ncemerero unoyu usapangiza ndzidzi na mbuto inafuna kucitirwa nsonkhano unoyu ncisa cathu. Pontho tisakucemerani toera mudzabvesere nkhani ya nsolo wakuti “Wangisirani Toera Kutambira Umaso Wandimomwene!” Nkhani ineyi inacitwa sumana ibodzi cikumbuso mbicidzati kucitwa.

Mwanaciro nyumba angapangiza cifuno siyani mbvundzo uyu: Thangwi yanji Yezu afa?