Kumwaza mphangwa zadidi kuna nyakubvuna xaya ku Camarões

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Julho 2016

Maperekero Aumboni

Maonero toera kugawira Ncenjezi na Mphangwa Zadidi za Mulungu! Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Simbani Yahova, Nyakubvesera Maphembero

Thangwi yanji mphyakufunika kucita pikiro kuna Mulungu m’phembero? Munapangiza tani cinyindiro kuna Yahova pakucita maphembero anu? (Masalmo 61-65)

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kululupisa Umaso Wathu Kusatiphedza Toera Kusimba Mulungu

Ninji pinafuna kukuphedzani toera kululupisa umaso wanu? Munatowezera tani umaso wa Yezu?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Atumiki a Yahova Ndi Aphinga Mu Ulambiri Wandimomwene

Kodi phinga ya Dhavidhi isatipfundzisanji? Kodi phinga yathu isatikulumiza toera kucitanji? (Masalmo 69-72)

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Munakwanisa Kuyesera Mu Caka Cibodzi?

Umaso wakutsandzayisa na nkhombo zizinji zinadikhira ale anafuna kuyesera.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Ndandanda ya Upainiya Wa Ndzidzi Onsene

Panango munadzuma kuona kuti ngakhale anthu akuti ali na ndzidzi wakucepa peno nyatwa ya ungumi anakwanisa kucita upainiya wa ndzidzi onsene.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kumbukani Mabasa a Yahova

Kodi mabasa a Yahova asaphatanizanji? Kodi kuanyerezera mwacidikhodikho kunatiphindulisa tani? (Masalmo 74-78)

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Mbani Munthu Wakufunika Kakamwe Mu Umaso Wanu?

Nyakulemba Masalmo 83 apangiza kuti Yahova Mulungu akhali munthu wakufunika kakamwe mu umaso wace. Tinapangizambo tani pyenepi mu umaso wathu?