Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Munakwanisa Tani Kupereka Matawiro Adidi

Munakwanisa Tani Kupereka Matawiro Adidi

Matawiro adidi asawangisa mpingo. (Aroma 14:19) Matawiro asawangisambo ale anaapereka. (Mis. 15:23, 28) Na thangwi ineyi, tisafunika kuwangisira toera kupereka ntawiro pa nsonkhano ubodzi na ubodzi. Ndimomwene kuti si ndzidzi onsene tayu unalamusa ife nkono tinapaswa mwai wakutawira. Natenepa, mphyadidi kakamwe kukhunganyika matawiro mazinji.

Toera kupereka ntawiro wadidi . . .

  • longani mwacigwagwa, pontho munjira yakukhonda nentsa kubvesesa. Kazinji kene, citani pyenepi nkati mwa masegundu 30 peno akucepa

  • phatisirani mafala anu ene

  • calirani kulonga ntsonga idamala kulongwa kale na anango

Khala ndimwe munthu wakutoma kutawira pa ndima . . .

  • tawirani mbvundzo udacitwa mwakukhonda kuphatisira mafala mazinji

Khala mbvundzo watawirwa kale . . .

  • longani kuti lemba idaikhwa mu ndima isaphedzera tani ntsonga inadingwa

  • fokotozani kuti tinaphatisira tani mphangwa zenezi mu umaso wathu

  • pangizani kuti tinaphatisira tani mphangwa zenezi toera kuphedza anango

  • longani mwacigwagwa cinthu cidacitika cinaphedzera ntsonga inadingwa