Zuze akucita phembero kuna Yahova pikhali iye nkaidi ku Ejitu

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Maio 2020

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani analonga pya kufa na kulamuswa muli akufa.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Zuze Athabuka Thangwi ya Kuidiwa

Pinthu pidacitika kuna Zuze pisapangiza tani kuti bibvu ndi yakuipa kakamwe?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kodi Muli Wakukhunganyika?

Cidengwa cinakwanisa kucitika m’mbuto zonsene, pontho mwakukhonda dikhira. Tinakhunganyika tani?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yahova Cipo Asiya Zuze

Yahova cipo asiya Zuze mu ndzidzi ukhathabuswa iye. Tisapfundzanji?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Thawani Pyaulukwali Ninga Pidacita Zuze

Tinatowezera tani citsandzo ca Zuze, pontho tinathawa tani pyaulukwali?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yahova Aphedza Zuze

Kodi Zuze acitanji toera kuthimbana na nyatwa, pontho Yahova am’phedza tani?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Zuze Apangiza Nkhaliro Wakudzitonga

Mwakukhonda dikhira, Zuze aonana na abale ace nkhope na nkhope, pontho unoyu ndi ulendo wakutoma kuonana kubulukira pa ndzidzi udan’gulisa iwo ninga bitcu. Tisapfundzanji na njira idatsalakana Zuze abale ace?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Nyerezerani Mwacidikhodikho Pinaleri Imwe m’Bhibhlya

Tisapfundzanji tinganyerezera pinthu pidacita Zuze na acibale ace?