UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Fevereiro 2017

Maperekero Aumboni

Maperekero aumboni a revista ya Despertai! na a pfundzisani undimomwene unalonga kuti umaso watoma tani. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kubvera Yahova Kusaticitisa Kukhala na Nkhombo Zizinji

Mwaufuni Yahova Mulungu asatipangiza njira inafunika ife kutowezera mu umaso.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kristu Athabuka Thangwi ya Ife

Kufa kwa Yezu kwapereka ntawiro ku uthambi udalonga Sathani thangwi yakukhulupirika kwa atumiki a Mulungu.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Phedzani Ananu Toera Akhale na Cikhulupiro Cakuwanga Kwa Nciti

Kodi ananu asakhulupiranji thangwi ya kutoma kwa umaso? Kodi munaaphedza tani toera akhulupire kuti Yahova Mulungu ndi Nciti?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

‘Bvekesani Kuti Wafika Ndzidzi wa Mulungu Toera Kupulumusa Mbumba Yace’

Ndzidzi wa Mulungu toera kupulumusa mbumba yace. Kodi ndzidzi unoyu usabverana tani na basa yakumwaza mphangwa za Umambo?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Phatisirani Mwadidi Mabukhu Athu Akubuluswa m’Bhibhlya

Ndi basa ikulu kakamwe, pontho isaphatisirwa kobiri izinji toera kudhinda na kutumiza pa dziko yonsene yapantsi mabukhu athu akubuluswa m’Bhibhlya. Natenepa, phatisirani luso yakudzindikira pakupasa anango mabukhu.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Panadzakhala Kutsandzaya Kukulu Thangwi ya Kudzulu Kupswa na Dziko Yapantsi Ipswa

Kodi pikiro ya Mulungu ya ‘kudzulu kupswa na dziko yapantsi ipswa’ isabvekanji kwa ife lero?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tsandzayani na Cidikhiro Canu

Cidikhiro cakhala ninga nangula, peno nkhambala inamangirira bote. Kunyerezera mwacidikhodikho mapikiro anagumanika m’Bhibhlya kunatiphedza toera tipitirize kukoya umumphu wathu na kutsandzaya kwathu m’midzidzi inathimbana ife na mayesero.