Amwazi mphangwa akugawira matratado ku Malta

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Junho 2016

Maperekero Aumboni

Maonero toera kugawira Despertai! na matratado athu. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Nyindira Yahova Mbucita Pinthu Pyadidi

Phatisirani uphungu wadidi unagumanika m’bukhu ya Masalmo 37.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kuthimizira Maluso Athu Mu Utumiki—Kuphatisira Mavidyu Toera Kupfundzisa

Thangwi yanji tisafunika kuphatisira mavidyu anewa mu utumiki wathu? Anatiphedza tani toera kuthimizira maluso athu akupfundzisa?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yahova Asaphedza Anyakuduwala

Mafala akupumirwa a Dhavidhi anagumanika m’bukhu ya Masalmo 41 anakwanisa kuwangisa atumiki akukhulupirika lero akuti asathimbana na utenda peno makhaliro akunentsa.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yahova Nkhabe Kudzakhonda Munthu Wa Ntima Wakukundwa

Pa Masalmo 51, Dhavidhi asafokotoza kuti madawo ace ankhuya kakamwe. Ninji cidamphedza toera kuwina pontho uzimu wace?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Pyaka Dzana pya Utongi wa Umambo

Phatisirani mibvundzo toera kudinga pidakwanirisa Umambo wa Mulungu kutomera mu caka 1914.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

‘Siyirani Yahova Pinthu Pinakudzudzumisani’

Uphungu wakupumirwa wa Dhavidhi unagumanika pa Masalmo 55:22 unakwanisa kutiphedza toera kuthimbana na nyatwa zonsene, kupswipa ntima peno kudzudzumika.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

“Mulungu Ndi Mphedzi Wanga”

Dhavidhi asimba Yahova thangwi ya Mafalace. Ndi mavesi api a m’Bhibhlya adakuphedzani pidathimbana imwe na nyatwa?