Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Citisani Kuti Pfundziro Yanu ya Munthu Paekha Ikhale Yakuphindulisa

Citisani Kuti Pfundziro Yanu ya Munthu Paekha Ikhale Yakuphindulisa

THANGWI YANJI MPHYAKUFUNIKA: Pfundziro ya Bhibhlya ya munthu paekha isatiphedza toera “kubvesesa mwadidi ugugumi, ulaphi, cengo na kuzika” kwa undimomwene. (Aef. 3:18) Isatiphedzambo toera kupitiriza kukhala akusowa mulando na akusowa midonthi mu dziko ino yakuipa, mbatipitiriza “kuphatirira na manja mawiri mafala a umaso.” (Afil. 2:15, 16) Pa pfundziro yathu ya Bhibhlya ya munthu paekha tinakwanisa kusankhula mphangwa zinafuna ife kupfundza. Tinacitanji toera tikwanise kuphedzeka mu ndzidzi unaleri ife na kupfundza Bhibhlya?

TINACITA TANI PYENEPI:

 • Ikhani pidzindikiro pa mavesi, pontho lembani ntsonga zakufunika m’Bhibhlya yanu ya pfundziro ya munthu paekha, yakudhindwa peno ya mu ntcini wa ndzeru na mu ntokodzi

 • Pakuleri Bhibhlya, bvundzikani tenepa: ‘Mbani? Ninji? Lini? Kupi? Thangwi yanji? Ndi munjira ipi?’

 • Fufudzani toera mubvesese mwadidi pinthu pidaleri imwe. Phatisirani maferamentu ali na imwe toera kufufudza mphangwa zidaleri imwe peno vesi ya Bhibhlya

 • Nyerezerani mwadidi mphangwa zidaleri imwe toera kuona kuti munaziphatisira tani mu umaso wanu

 • Phatisirani pinapfundza imwe ntsiku zonsene za umaso wanu.—Luka 6:47, 48

ONANI VIDHYU YAKUTI MANTENHA-SE ‘FIRMEMENTE AGARRADO’—ATRAVÉS DE UM ESTUDO PESSOAL EFICAZ, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

 • Anthu anango alonganji thangwi ya pfundziro ya munthu paekha?

 • Thangwi yanji ndzidzi onsene tisafunika kutoma na phembero mbatidzati kucita pfundziro ya munthu paekha?

 • Ninji pinafuna kutiphedza toera kubvesesa mwadidi mphangwa za m’Bhibhlya?

 • Ndi pidzindikiro pipi pisafunika ife kuikha m’Bhibhlya yathu ya pfundziro?

 • Thangwi yanji tisafunika kunyerezera mwadidi mu ndzidzi unapfundza ife Bhibhlya?

 • Tisafunika kucitanji na pinthu pinapfundza ife?

“Ine ndisafuna kakamwe mwambo wanu! Ndisaunyerezera ntsiku yonsene.”—Masal. 119:97