Abale na alongo akudya pabodzi ku Mianmar

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Junho 2019

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Khundu ya misolo ya mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani inafuna kulonga thangwi ya kukhala ntsiku zakumalisa.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Dhrama Yakuphiphirisa Iri na mabvekero Kuna Ife

Kodi akazi a Abrahamu Sara na Agari asaimiriranji? Tinaphindula tani na cibverano cipswa?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Njira Inatsalakanira Yahova Pinthu Toera Kukwanirisa Cifuniro Cace

Ninji njira inatsalakanira Yahova pinthu, pontho munaiphedzera tani?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Citisani Kuti Pfundziro Yanu ya Munthu Paekha Ikhale Yakuphindulisa

Ndi njira zipi zakuti zinakuphedzani toera kuthimizira maluso akucita pfundziro ya Bhibhlya ya munthu paekha?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

“Bvalani Pida Pyonsene Pya Nkhondo Pinapereka Mulungu”

Akristu ndi anyankhondo. Dzindikirani cida cibodzi na cibodzi ca nkhondo ya uzimu na mabvekero ace.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kodi Yahova Anakomerwa?

Munakhanisa kubvesesa cifuno ca Yahova mbamucita pinthu mwakubverana na cifuniro ceneci?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

“Lekani Kudzudzumika, Nee na Cinthu Cibodzi”

Pinacitisa anthu toera kudzudzumika ntsiku zino zakumalisa. Munakwanisa tani kukhonda khala akudzudzumika kakamwe?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Sankhulani Ubalangazi Mwandzeru

Munatsandzayisa tani Mulungu mu ndzidzi wanu wakupuma?