Mulongo akupfundza Bhibhlya mbanyerezera mwacidikhodikho pinapfundza iye

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Junho 2017

Maperekero Aumboni

Maperekero aumboni a revista ya Despertai! na a pfundzisani undimomwene unalonga pya muoni wa umaso. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Mafala a Yahova Asakwanirisika mu Unyomonyomo Onsene

Profesiya ya Yeremiya ikhalonga pya kufudzwa kwa Bhabhilonya yakwanirisika mu unyomonyomo onsene.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kodi Imwe Musakhulupira Mapikiro a Yahova na Ntima Onsene?

Yoswa acitirambo umboni kuti mapikiro onsene adacita Yahova kwa Aisraeli akwanirisika. Tinawangisa tani cikhulupiro cathu ku mapikiro a Mulungu?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

N’khaliro Wakudikhira Usatiphedza Toera Kupirira

Ninji cidaphedza Yeremiya toera kupitiriza na n’khaliro wakupirira mwakukhonda tsalakana nyatwa zizinji zikhatamba iye? Tinakhunganyika tani pinentso pyakuti panango ntsogolo tinathimbana napyo?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Ezekyeli Akhamwaza Mphangwa za Mulungu Mwakutsandzaya

m’masomphenya, yahova apasa ezekyeli mpukutu na ampanga toera audye. Kodi masomphenya anewa akhabvekanji kwa ezekyeli?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tsandzayani na Basa Yakumwaza Mphangwa Zadidi

M’midzidzi inango, kumwaza mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu ndi kwakunentsa, ngakhale tenepo, Mulungu asafuna kuti tintumikire mwakutsandzaya. Tinakwanisa tani kutsandzaya na basa yathu yakumwaza mphangwa?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kodi Munadzaikhwa Cidzindikiro Toera Kupulumuka?

Pakutoma, masomphenya a Ezekyeli akwanirisika pakufudzwa kwa Yerusalemu. Kodi kukwanirisika kwawo mu ntsiku zathu zino kunatikhuya tani?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Phedzerani Midida ya Makhaliro Adidi ya Yahova

Ife tisafunika kuphedzera mwacipapo midida ya makhaliro adidi ya Mulungu. Tinacita tani pyenepi? Thangwi yanji pyenepi ndi pyakufunika kakamwe?