Banja ibodzi ya ku Afrika do Sul ikupfundzisa anawo

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Junho 2018

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani analonga pya maprofesiya a Bhibhlya na ntsiku zakumalisa.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yezu Akwanirisa Maprofesiya

Longani kuti pidacitika mu umaso wa Yezu pisabverana tani na maprofesiya.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Towezerani Mwadidi Manyalo a Kristu

Yezu atisiyira citsandzo cadidi toera ticitowezere, makamaka m’midzidzi inathimbana ife na nyatwa peno mitcingo.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Khalani Wakucepeseka Ninga Mariya

Yahova asankhula Mariya toera kumpasa mwai wakupambulika thangwi ya makhaliro ace adidi kakamwe.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Aphale na Atsikana—Kodi Mukuwangisa Uxamwali Wanu na Yahova?

Yezu apangiza citsandzo cadidi kakamwe cakutumikira Yahova na kulemedza anyakubalace.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Anyakubala, Phedzani Ananu Toera Apitirize Kutumikira Yahova

Imwe munakwanisa kuphedza ananu toera akhale atumiki akukhulupirika a Mulungu mu kubandza miyai yonsene toera kuapfundzisa.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Khondani Mayesero Ninga Pidacita Yezu

Kodi Yezu aphatisira cida cipi camphambvu toera kukunda mayesero matatu akuti kazinji kene asaphatisirwa na Sathani?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Calirani Misampha Yakuphatisira Mwakuipa Interneti

Ninga pinacitika na maferamentu mazinji, interneti inakwanisa kutiphedza peno kufudza uxamwali wathu na Mulungu. Ife tinakwanisa kuphatisira midida inagumanika m’Mafala a Mulungu toera kudzindikira misampha ineyi na kuicalira.