Akumwaza mphangwa nyumba na nyumba ku Italya

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Julho 2017

Maperekero Aumboni

Maperekero aumboni a revista ya A Sentinela na a pfundzisani undimomwene unalonga pya nyatwa. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kodi Imwe Muli na Ntima Waunyama?

Ndi munjira ipi ntima usaphataniza pisankhulo pyathu thangwi ya aubalangazi peno mabvaliro na makhunganyikiro athu? Pisabvekanji kukhala na ntima waunyama?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kodi Imwe Musakwanirisa Mapikiro Anu?

Tisapfundzanji kubulukira kwa Mambo Zedhekiya pya nyatwa zinabwera thangwi yakukhonda kwanirisa mapikiro?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kodi Yahova Angalekerera, Iye Asaduwala?

Ndi pitsandzo pipi pya m’Bhibhlya pinapangiza kulekerera kwa Yahova? Kodi kutsalakana kwace Dhavidhi, Manase na Pedhru kusatiphedza tani toera kunyindira kulekerera kwace?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kodi Imwe Musalekerereka?

Pisanentsa toera kulekerereka tekha madodo athu akale, maseze Yahova Mulungu atilekerera kale. Ninji pinafuna kutiphedza?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Umambo Ndi wa Ule Adathema Kutonga

Kodi profesiya ya Ezekyeli inalonga pya mambo wakuthema yakwanirisika kwa Yezu? Pyenepi pisatipfundzisanji thangwi ya Yahova Mulungu?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Pangizani Makhaliro Adidi Pakumwaza Mphangwa Nyumba na Nyumba

Mu ndzidzi unadikhira ife pansuwo, nee tinakwanisa kudzindikira kuti mwanaciro nyumba akutiona peno kutibvesera. Tinapangiza tani makhaliro adidi?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Profesiya Ikhalonga pya Kufudzwa kwa Tiro Isaticitisa Kunyindira Kakamwe Mafala a Yahova

Profesiya Ikhalonga pya Kufudzwa kwa Tiro yakwanirisika na unyomonyomo onsene.