Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kokkinakis v. Greece: Droit réservé

Kutomera n’dzulu kunkono wabzwere kuenda pantsi: West Virginia State Board of Education v. Barnette; Kokkinakis v. Greece; Taganrog LRO and Others v. Russia; Cha and Others v. South Korea

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

‘Kutsidzikiza na Kukhazikisa Ufulu Wakumwaza Mphangwa Zadidi Mwakubverana na Mwambo’

‘Kutsidzikiza na Kukhazikisa Ufulu Wakumwaza Mphangwa Zadidi Mwakubverana na Mwambo’

Mu ndzidzi udayesera anyakutcinga kukhondesa Aizraeli kumanga papswa templo, anyakumanga acita pidakwanisa iwo toera apitirize kucita basa yawo mwakubverana na mwambo. (Esd. 5:11-16) Munjira ibodzi ene, Akristu lero asacita pyonsene pinakwanisa iwo toera kutsidzikiza na kukhazikisa ufulu wakumwaza mphangwa zadidi mwakubverana na mwambo. (Afil. 1:7) Na thangwi ineyi, mu caka ca 1936 ku ofesi ikulu ya Mboni za Yahova kwakhazikiswa Dhepartamentu Inatsalakana Pya Mitemo. Lero, Dhepartamentu ya Ofesi Ikulu Inatsalakana Pya Mitemo isatsidzikiza basa ya Umambo pa dziko yonsene. Mphapo dhepartamentu ineyi isatsidzikiza tani basa ya Umambo na kuphedza atumiki a Mulungu?

ONANI VIDHYU YA NSOLO WAKUTI PINTHU PINACITWA MU DHEPARTAMENTU YA OFESI IKULU INATSALAKANA PYA MITEMO, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Ndi pinentso pipi pidathimbana na Mboni za Yahova thangwi ya mitemo ya dziko?

  • Ndi pinentso pipi pidakunda ife? Perekani citsandzo

  • M’bodzi na m’bodzi wa ife anacitanji toera kuphedzera ‘kutsidzikiza na kukhazikisa ufulu’ wakumwaza mphangwa zadidi?

  • Mu saiti yathu, munagumana kupi mphangwa zinalonga pya atumiki a Yahova anaikhwa nkaidi thangwi ya cikhulupiro cawo?