Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

KUKHALA M’MASO NINGA AKRISTU

Musafunika Kucitanji Toera Banjanu Ikhale Yakutsandzaya?

Musafunika Kucitanji Toera Banjanu Ikhale Yakutsandzaya?

Yahova asafuna kuti mabanja akhale akutsandzaya. (Mas. 127:3-5; Ekle. 9:9; 11:9) Mbwenye panango tinaluza kutsandzaya kwathu thangwi yakutsukwala na pinthu pinacitika n’dziko, pontho na madodo anacita anthu a pabanja pathu. Mphapo m’bodzi na m’bodzi asafunika kucitanji toera banja ikhale yakutsandzaya?

Mamuna asafunika kulemedza nkazace. (1 Ped. 3:7) Iye asafunika kukhala na ndzidzi wakucedza naye. Nee asafunika kudikhira kuti nkazace acite pinthu pyakuti nee anapikwanisa, pontho asafunika kupereka takhuta thangwi ya pinthu pinacita iye pabanja. (Akol. 3:15) Iye asafunika kufuna nkazace na kunsimba.—Mis. 31:28, 31.

Nkazi asafunika kuphedzera mamunace. (Mis. 31:12) Iye asafunika kumbvera na kuphedzera pisankhulo pinacita mamunace. (Akol. 3:18) Iye asafunika kulonga naye mwacilemedzo, pontho asalonga pinthu pyadidi thangwi ya iye.—Mis. 31:26.

Anyakubala asafunika kukhala na ndzidzi wakucedza na anawo. (Dheu. 6:6, 7) Iwo asafunika kupanga anawo kuti asaafuna. (Mat. 3:17) Angaasandika, iwo asafunika kucita pyenepi mwaufuni.—Aef. 6:4.

Ana asafunika kulemedza na kubvera anyakubala awo. (Mis. 23:22) Iwo asafunika kupanga anyakubala awo pinanyerezera iwo na mabvero awo. Pontho asafunika kutawira kusandikwa na anyakubala awo na kualemedza.—Mis. 19:20.

ONANI VIDHYU YA NSOLO WAKUTI KHALANI AKUTSANDZAYA M’BANJA, BULUKA PENEPO TAWIRANI MBVUNDZO UYU:

• M’bodzi na m’bodzi asafunika kucitanji toera banja ikhale yakutsandzaya?