Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU | LUKA 8-9

Tisafunika Kucitanji Toera Tikhale Atowereri a Yezu?

Tisafunika Kucitanji Toera Tikhale Atowereri a Yezu?

Luk. 9:62

Toera kulima mwadidi, nyakulima nkhabe funika kudzudzumika na pinthu piri nduli mwace. Munjira ibodzi ene, Akristu nkhabe funika kudzudzumika na pinthu pya dziko pidasiya iwo nduli.—Afil. 3:13.

Tingathimbana na nyatwa, mphyakukhonda nentsa kukumbuka ‘umaso wadidi ukhali na ife kale,’ panango mbitidzati kupfundza undimomwene. Kazinji kene pyenepi pingacitika, tisaduwala nyatwa zakale mbitikumbuka basi ene midzidzi yakutsandzayisa. Pyenepi ndi pidacita Aizraeli pidabuluka iwo ku Ejito. (Num. 11:5, 6) Ife tingapitiriza kunyerezera munjira ineyi, tinagwera mu nsampha wakubwerera pontho ku umaso wathu wakale. M’mbuto mwace, tisafunika kunyerezera pya nkhombo zinatambira ife cincino na umaso wakutsandzayisa unafuna kudzakhala na ife mu Umambo wa Mulungu!—2 Akor. 4:16-18.