Nsonkhano wa gawo wakupambulika ku Viena, Austria

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Julho 2018

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani midida ya Bhibhlya isaphedza tani banja toera kukhala yakutsandzaya.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Khalani Akupasa Mwakudzala Manja

Munthu wakupasa mwakudzala manja asaphatisira mpfuma zace toera kuphedza anango.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Tisafunika Kucitanji Toera Tikhale Atowereri a Yezu?

Tisafunika kucitanji tingatoma kudzudzumika na kunyerezera ‘umaso wadidi ukhali na ife kale’?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Nsangani wa Yezu Unalonga Pya Nsamariya Wadidi

Atowereri a Yezu asafunika kupangiza ufuni wawo kuna anango, ngakhale ale anakhala na makhaliro akusiyana na iwo.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Thangwi Yanji Nee Tisafunika Kucita Khundu ya Ndale? (Mik. 4:2)

Towezerani kusowa tsankhulo kwa Mulungu wathu, ife tisafunika kucita pinthu pyadidi kwa anthu onsene.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

‘Imwe Ndimwe Akufunika Kakamwe Kupiringana Mbalame’

Tinatowezera tani citsalakano ca Yahova pa kupangiza citsalakano kuna ale anatcingwa cincino?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Nsangani Unalonga Pya Mwana Wakutsumbikika

Tisapfundzanji thangwi ya udziwisi, kucepeseka, na kunyindira Yahova Mulungu kubulukira mu nsangani unoyu?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Mwana Wakutsumbikika Abwerera

Ndi ntsonga zipi zakufunika zidapfundza imwe mu vidhyu ino?