Muyang’aniri wa cisa na nkazace mbakatumikira ku Fransa mu caka 1957

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Janeiro 2019

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Khundu ya misolo ya mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani inafuna kulonga kuti tinakhala tani xamwali wa Mulungu.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

“Mbapicitike Pinafuna Yahova”

Cipo tisafunika kufewesa ale anawangisira toera kucita pizinji m’basa ya Yahova.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Yahova Atipfundzisa Kuti Tinakuza Tani Anathu

Kodi imwe musatawira kuphedzwa na Mulungu toera mukuze ananu munjira yadidi?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Apambizirwa Kuti Nee Asabvera Mautongi, Pontho Asanyengerera Anango Toera Acitembo Pibodzi Pyene

Ndzukulu wa Paulu acitisa kuti iye kuphiwa. Pidacitikira Paulu pisatipfundzisanji ife lero?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Paulu Aphemba Toera Atongwe Pontho na Sezari Mbapereka Umboni Kuna Mambo Herodhi Agripa

Kodi anyamalwa angayesera kutithabusa ‘mu dzina ya mwambo’ tinatowezera tani citsandzo ca Paulu?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kukhazikiswa Kwa Basa Yathu ku Quebec

Abale athu atsidzikiza tani mphangwa zadidi ku Quebec.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Paulu Akwira Xitima ya m’Madzi Mbaenda ku Roma

Cipo mpostolo Paulu asiya kulonga thangwi ya cikhulupiro cace, maseze aikhwa nkaidi.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

‘Paulu Apereka Takhuta Kuna Mulungu Mbakhala na Cipapo’

Muyang’aniri wa cisa na nkazace angabwera pontho kudzacedzera mpingo wanu, kodi munacitanji toera kuaphedza kuti apitirize na basa yawo?