Banja ikupfundza pabodzi, mukuphatisira thabuleti yawo

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Maio 2016

Maperekero Aumboni

Maonero toera kugawira revista ya Ncenjezi na bukhu Bhibhlya Isapfundzisanji. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kuphembera Thangwi ya Anango Kusakomeresa Yahova

Mulungu apanga Yobe toera kucita phembero thangwi ya axamwali ace atatu akuipa ntima. Kodi Yobe atambira nkhombo zanji thangwi ya cikhulupiro cace na kupirira kwace? (Yobe 38-42)

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kodi Musaphatisira JW Library?

Munacitanji toera mukhale na programu ineyi? Iyo inakuphedzani tani pa misonkhano ya mpingo na mu utumiki?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Toera Kukhala na Ntendere na Yahova Tisafunika Kulemedza Mwanace, Yezu

Kodi madzindza akhonda tani utongi wa Yezu? Thangwi yanji mphyakufunika kwa ife kulemedza Mambo wakudzodzwa wa Mulungu? (Masalmo 2)

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Mbani Anafuna Kukhala Mulendo n’Nyumba ya Yahova?

Bukhu ya Masalmo 15 isalonga pinadikhira Yahova Mulungu kuna xamwali.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Njira Toera Kuphatisira JW Library

Tinaphatisira tani programu ineyi pa pfundziro, pa misonkhano na mu utumiki.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Maprofesiya Analonga Unyomonyomo Thangwi ya Mesiya

Onani kuti maprofesiya Aumesiya analongwa pa Masalmo 22 akwanirisika tani kwa Yezu.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Phembani Yahova Toera Akupaseni Cipapo

Ninji cinafuna kutiphedza toera kukhala na cipapo ninga Dhavidhi? (Masalmo 27)