Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tinapfundzanji na Nyimbo Zinabuluswa M’maprogramu a Broadcasting?

Tinapfundzanji na Nyimbo Zinabuluswa M’maprogramu a Broadcasting?

Ndi nyimbo zipi zinakomerwa na imwe zinabuluswa m’maprogramu a broadcasting, pontho thangwi yanji? Kodi musaona kuti nyimbo zenezi zisapangiza makhaliro a ntsiku na ntsiku? Mwandimomwene misolo yakusiyana-siyana ya nyimbo zenezi na njira idacitwa izo zisakhuya anthu onsene. Natenepa, nyimbo zenezi na mavidhyu azo nee zacitwa basi ene toera kutibalangaza.

Nyimbo ibodzi na ibodzi inakwanisa kutipfundzisa ntsonga yakufunika toera kuiphatisira mu umaso wathu na m’basa yakumwaza mphangwa. Nyimbo zinango zinakwanisa kutiphedza toera kukhala akutambira alendo, akuphatana, auxamwali, acipapo, aufuni na akukhulupirika. Kusiyapo pyenepi, nyimbo zinango zinakwanisa kutiphedza toera kubwerera kuna Yahova, kulekererana unango na ndzace, kukhala akukhulupirika ntsiku zonsene na kukhazikisa pifuno pyauzimu. Pontho zinakwanisa kutiphedza toera kukhala na maonero akulinganira pakuphatisira ntokodzi. Ndi ntsonga zipi zinango zakufunika zidagumana imwe mu nyimbo zinabuluswa m’maprogramu a broadcasting?

ONANI VIDHYU YA NYIMBO YAKUTI DZIKO IPSWA IRI CIFUPI, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Ndi nkhombo zipi za ntsogolo zinanyerezera banja ineyi yakugwesera?​—Gen. 12:3

  • Tinawangisa tani cikhulupiro cathu thangwi ya njira inakwanirisa Yahova mapikiro ace?

  • Ndi makhaliro api akutsandzayisa anafuna kuoneka ntsogolo?

  • Kodi kudikhira Umambo wa Mulungu kunatiphedza tani toera kupirira nyatwa?​—Aroma 8:25