Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU | MATEO 12-13

Nsangani wa Tirigu na Nyakasongole

Nsangani wa Tirigu na Nyakasongole

Yezu aphatisira nsangani wa tirigu na nyakasongole toera kupangiza kuti Akristu akudzodzwa akuti asalandaniswa na tirigu anasankhulwa lini, pontho anasankhulwa tani, kutomera mu caka 33 N.W.

Mat. 13:24

‘Munthu abzwala mbeu yadidi m’munda mwace’

  • Nyakubzwala: Yezu Kristu

  • Mbeu yadidi idabzwalwa: Anyakupfundza a Yezu asadzodzwa na nzimu wakucena

  • Munda: Madzindza a anthu

Mat. 13:25

‘Mu ndzidzi ukhagona anthu, abwera nyamalwa mbabzwala nyakasongole pakati pa tirigu’

  • Nyamalwa: Dyabo

  • Anthu akhagona: Kufa kwa apostolo

Mat. 13:30

‘Siyani pyonsene pikule pabodzi pene mpaka ndzidzi wakubvuna’

  • Tirigu: Akristu akudzodzwa

  • Nyakasongole: Akristu akusangizira

‘Pakutoma gumanyani nyakasongole, buluka penepo gumanyani tirigu’

  • Anyabasa peno anyakubvuna: Aanju

  • Kugumanywa kwa nyakasongole: Akristu akusangizira abuluswa pakati pa Akristu akudzodzwa

  • Tirigu Agumanywa toera kuikhwa n’cikwa: Akristu akudzodzwa asagumanywa mu mpingo udakhazikiswa pontho

Mu ndzidzi wakubvuna, ninji pidacitisa Akristu andimomwene kukhala akusiyana na akristu akusangizira?

Kodi kubvesesa mwadidi nsangani unoyu kunandiphedza tani?