Alongo a ku Suíça akuphatisira vidhyu inagumanika m’Bokosi Yathu Yakupfundzisa

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Dezembro 2019

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Khundu ya misolo ya mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani inafuna kulonga thangwi ya Bhibhlya na umaso wakutsandzaya.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Mwinji Ukulu wa Anthu Usapaswa Nkhombo na Yahova

Musafunika kucitanji toera mucite khundu ya mwinji ukulu wa anthu na kutsandzaya na nkhombo zenezi?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

“Amboni Awiri” Aphiwa Mbalamuswa Muli Akufa

Kodi amboni awiri adaona mpostolo Juwau m’masomphenya, asabvekanji?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Mataka ‘Ameza Nyandza’

Yahova asaphedza tani ale adaikhwa nkaidi thangwi ya cikhulupiro cawo?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Lekani Kugopa Pikala Pinalongwa mu Apokalipse

Tinacalira kutsogolerwa na pikala pinalongwa pa Apokalipse 13?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Nkhondo ya Mulungu Inadzamalisa Nkhondo Zonsene

Thangwi yanji Mulungu asafuna kumenya nkhondo, pontho ife tinapulumuka tani?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

“Ona! Ine Ndiri Kucita Pinthu Pyonsene Kudza Pipswa”

Mulungu anadzacita tani pinthu pyonsene kudza pipswa, pontho pyenepi pisabvekanji?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kuthimizira Maluso Athu Mu Utumiki—Kucinja Njira Yakumwaza Mphangwa Mwakukhonda Nentsa

Tinacinja tani njira yakumwaza mphangwa mu utumiki?