Akuimba nyimbo za Umambo pakulambira kwa banja ku Afrika do Sul

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Dezembro 2018

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani anapangiza cifuniro ca Mulungu thangwi ya kucita anthu na pidapikira Mulungu ntsogolo.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Nyakutcinga Adzakhala M’mwazi Mphangwa Waphinga

Khala imwe mukupfundza Bhibhlya mbwenye mudzati kubatizwa, kodi munatowezera Saulo mukuphatisira mwakucimbiza pinapfundza imwe?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Bharnabhe na Paulu Acita Anyakupfundza m’Mbuto Zakutali

Mwakukhonda tsalakana kutcingwa, Bharnabhe na Paulu awangisira toera kuphedza anthu akupfulika kuti akhale Akristu.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kuthimizira Maluso Athu mu UtumikI—Phedzani Ale ‘Ali na Cifuno’ Toera Akhale Anyakupfundza

Tisaphata tani basa pabodzi na Yahova m’basa yakucita anyakupfundza?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Onsene Acita Cisankhulo Cibodzi Cene Mwakubverana na Mafala a Mulungu

Njira idatsalakanirwa nkandzo unoyu isatipfundzisanji?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Imbani Mwakutsandzaya Toera Kusimba Yahova

Tisapibva tani tingaimba nyimbo za Umambo?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Towezerani Mpostolo Paulu Pakumwaza Mphangwa na Pakupfundzisa

Tinatowezerani tani citsandzo ca mpostolo Paulu pakumwaza mphangwa?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

“Citani Mphole-mphole Thangwi ya Imwe Ene, Mbamutsalakana Mwadidi Nkumbi Onsene wa Mabira”

Akulu a mpingo asadyesa, asatsidzikiza, mbatsalakana mwadidi nkumbi, mbakumbuka kuti mabira onsene agulwa na ciropa cakufunika kakamwe ca Yezu.