Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Maperekero aumboni

Maperekero aumboni

DESPERTAI!

Mbvundzo: Anthu onsene asafuna kukhala na ungumi wadidi. M’maonero anu, tisafunika kucitanji toera tikhonde kuphatwa na mautenda?

Lemba: Mis. 22:3

Longani: Revista iyi ya Despertai! isapangiza pinthu pingasi pinafunika ife kucita toera kupangiza kuti ndife andzeru mbiticalira mautenda.

PFUNDZISANI UNDIMOMWENE

Mbvundzo: Kodi ndi Mulungu anacitisa nyatwa zathu peno ndi pinthu pinango?

Lemba: Yobe 34:10

Undimomwene: Si Mulungu tayu anacitisa nyatwa zathu. M’mbuto mwace, nyatwa zisabwera kubulukira kwa Dyabo, kwa anthu anacita pisankhulo pyakuipa, pontho midzidzi inango thangwi yakukhala pa mbuto yakukhonda thema pa ndzidzi wakukhonda thema. Tingathabuka, Mulungu asatiphedza. Inde, ndzidzi onsene iye asatitsalakana.

THANGWI YANJI TISAFUNIKA KUPFUNDZA BHIBHLYA? (Vidyu)

Mbvundzo: Musanyerezera kuti ndi Mulungu anatonga dziko? [Dikhirani ntawiro.] Panango imwe munadzumatirwa na pinalonga Bhibhlya. Vidyu iyi ya mphindi zakucepa isafokotoza mwadidi. [Pangizani vidyu.]

Longani: Nsolo 11 wa bukhu iyi usafokotoza kuti thangwi yanji Mulungu asalekerera nyatwa, pontho anacitanji toera kuzimalisa. [Mpaseni bukhu Bhibhlya Isapfundzisanji peno Isatipfundzisanji.]

LEMBANI MAPEREKERO ANU AUMBONI

Towezerani pitsandzo pyakutoma toera kulemba maperekero anu aumboni