Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Khundu Ipswa Toera Kutomesa Makani

Khundu Ipswa Toera Kutomesa Makani

Kutomera Thongwe ya 2016, tsamba yakumalisa ya Ncenjezi wa anthu onsene iri na khundu yakuti “Kodi Bhibhlya Isalonganji?” Khundu ineyi ipswa yacitwa toera kutiphedza kutomesa makani a mphangwa za m’Bhibhlya. Pontho khundu ineyi yalandana na matratado athu. Iyo iri na mbvundzo unacitisa munthu kulonga maonero ace na ntawiro wa m’Malemba, pontho iri na ntsonga zinango zakuthimizirika.

Kazinji kene makani akutsandzayisa a ntsonga za m’Malemba asatsogolera ku mapfundziro a Bhibhlya. Phatisirani khundu ineyi ipswa toera kuphedza anthu azinji kumalisa njala yawo yauzimu.—Mat. 5:6.

TINAPHATISIRA TANI KHUNDU INEYI:

  1. Phembani maonero a mwanaciro nyumba kwa ubodzi mwa mibvundzo

  2. Bveserani na perekani takhuta thangwi ya maonero ace

  3. Lerini lemba pantsi pa nsolo ung’ono wakuti “Bhibhlya Isalonganji,” na phembani maonero ace thangwi ya vesi. Khala iye ali na ndzidzi, pitirizani kucedza, mukuphatisira ntsonga zinagumanika pantsi pa nsolo ung’ono wakuti “Ninji Pontho Pinapfundza Ife m’Bhibhlya?”

  4. Mpaseni revista

  5. Citani masasanyiro akubwerera toera kudinga mbvundzo waciwiri