Abale na alongo pa nsonkhano wa gawo wa dziko yonsene yapantsi, Nova Jersey, E.U.A.

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Abril 2016

Maperekero Aumboni

Maonero toera kugawira revista Despertai! na bukhu Bhibhlya Isapfundzisanji. Phatisirani pitsandzo toera kulemba maperekero anu aumboni.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Wangisani Anango Kubulukira M’mafala Anu Adidi

Axamwali atatu a Yobe nee am’balangaza, mbwenye athimizira kutsukwala kwace na mafala akupambizira. (Yobe 16-20)

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Khundu Ipswa Toera Kutomesa Makani

Tomesani makani a mphangwa za Bhibhlya na khundu ipswa “Kodi Bhibhlya Isalonganji?”

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yobe Apirira Manyerezero Akuipa

Siyanisani uthambi ungasi wa Sathani na undimomwene wa Yahova kwa ife. (Yobe 21-27)

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yobe Akhali Citsandzo ca Umumphu

Yobe akhadatonga kutowezera midida ya makhaliro adidi a Yahova na towezerani ulungami wace. (Yobe 28-32)

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Xamwali Wandimomwene Asapereka Uphungu Wakuwangisa

Towezerani njira yaufuni idatsalakanira Eliyu xamwali wace Yobe. (Yobe 33-37)

WANGISIRANI KUPEREKA UMBONI WAKUPHATA NTIMA MU UTUMIKI

Kampanya Yakugawira Micemerero Ya Nsonkhano Wa Gawo

Ntsonga toera kuzinyerezera pakugawira micemerero ya nsonkhano wa gawo. Phatisira maperekero aumboni.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Pikumbuso Pya Nsonkhano Wa Gawo

Nyerezerani njira zakuti munapangiza ufuni kwa anango pa nsonkhano wa gawo.