Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Aphale na Atsikana Khalani ‘Aphinga M’mabasa Adidi’

Aphale na Atsikana Khalani ‘Aphinga M’mabasa Adidi’

Mu tsamba yace kuna Tito, mpostolo Paulu apumirwa toera kulemba kuti aphale na atsikana kuphatanizambo Tito akhafunika kucita pyonsene pinakwanisa iwo toera akhale ‘citsandzo m’mabasa adidi.’ (Tito 2:6, 7) Buluka penepo, Paulu apangiza mu kapitulu ibodzi ene kuti Yezu mbadacenesa atumiki a Yahova toera akhale ‘aphinga m’mabasa adidi.’ (Tito 2:14) Ibodzi mwa mabasa anewa adidi ndi kumwaza mphangwa na kupfundzisa anango pya Umambo wa Mulungu. Khala ndimwe m’phale peno ntsikana, munakwanisa kuphatisira mphambvu zanu toera kutumikira ninga mpainiya wakuphedza peno wa ndzidzi onsene?—Mis. 20:29.

Khala imwe musafuna kutumikira ninga mpainiya citani masasanyiro toera mukwanise kutumikira ninga mpainiya. (Luka 14:28-30) Mwacitsandzo, munacitanji toera mukwanise kugumana cakudya na cakubvala mu ndzidzi unatumikira imwe ninga mpainiya? Munakwanisa tani kukwanirisa malipoti anaphembwa apainiya? Phembani ciphedzo ca Yahova. (Masal. 37:5) Longani pifuno pyanu kuna anyakubalanu na kuna abale na alongo akuti asatumikira mu ndzidzi uzinji ninga apainiya. Buluka penepo wangisirani toera kukwanirisa cifuno canu. Mwakukhonda penula, Yahova anadzapasa nkhombo kuwangisira kwanu!

PANGIZANI VIDHYU YAKUTI JOVENS QUE HONRAM A JEOVÁ, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Ndi pinentso pipi pidathimbana na anango toera kutumikira ninga apainiya, pontho apikunda tani?

  • Anyakubala anaphedza tani anawo toera atumikire ninga apainiya?

  • Thangwi yanji ndi pyakufunika kukhala na ndandanda yakumwaza mphangwa?

  • Kodi abale na alongo anakwanisa tani kuphedza na kuwangisa apainiya?

  • Ndi nkhombo zipi zisakhala na ale anatumikira ninga apainiya?

Ndinakwanirisa tani cifuno canga cakutumikira ninga mpainiya?