Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kumbukani Nkazi wa Loti

Kumbukani Nkazi wa Loti

Thangwi yanji nkazi wa Loti ayang’ana nduli pikhathawa iye mu Sodhoma? Bhibhlya nkhabe pereka ntawiro. (Gen. 19:17, 26) Mbwenye mavesi mangasi a nduli, Yezu mbadzati kupereka cenjezo ineyi, asapangiza kuti panango iye akhanyerezera kakamwe pinthu pidasiya iye nduli. (Luk. 17:31, 32) Mphapo ife tinacalira tani kuluza uxamwali wathu na Mulungu ninga pidacita nkazi wa Loti? Ife nee tisafunika kuikha mpfuma zathu pa mbuto yakutoma. (Mat. 6:33) Yezu apfundzisa kuti ife ‘nkhabe kwanisa kutumikira Mulungu na Mpfuma’ mu ndzidzi ubodzi ene. (Mat. 6:24) Kodi tisafunika kucitanji tingadzindikira kuti cifuno cakukhala na mpfuma catoma kupingiza pinthu pyauzimu? Tisafunika kuphemba Yahova toera atiphedze kuona makhundu anafunika ife kucita macinjo, pontho atipase cipapo na mphambvu yakucita pyenepi.

ONANI VIDHYU YA MAKHUNDU MATATU YAKUTI KUMBUKANI NKAZI WA LOTI, BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Kodi ndinapangiza tani kuti ‘ndisakumbuka nkazi wa Loti’?

    Kodi kukakamizwa toera kukhala na kobiri izinji kwacinja tani manyerezero, malongero na macitiro a Gloria?

  • Kodi citsandzo ca nkazi wa Loti cisatipfundzisanji lero?

  • Kuphatisira midida ya Bhibhlya kwaphedza tani Djoni na banjace?

  • Axamwali akubasa a Yana acitisa tani kuti uxamwali wace na Yahova uthowe?

  • Thangwi yanji tisafunika kukhala acipapo tingakakamizwa toera kuikha kobiri pa mbuto yakutoma mu umaso?

  • Kodi Jaimi na Gloria akwanisa tani kuikha pontho pinthu pyauzimu pa mbuto yakutoma?

  • Ndi midida ipi ya Bhibhlya idagomezerwa mu vidhyu ineyi?