Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Yezu Aferambo Abale Anu

Yezu Aferambo Abale Anu

Yezu apereka umaso wace ninga ntsembe toera kupulumusa anthu akusowa ungwiro. (Arom. 5:8) Mwakukhonda penula ife tisapereka takhuta kuna Yezu thangwi ya ufuni wace udapangiza iye kuna ife. Mbwenye m’midzidzi inango, tisafunikambo kukumbuka kuti Kristu aferambo abale athu. Kodi ife tinapangiza tani ufuni wathu kuna abale na alongo ninga pidacita Kristu? Tendeni tione njira zitatu. Yakutoma, tisafunika kucita uxamwali na abale na alongo akuti ali na makhaliro akusiyana na athu. (Arom. 15:7; 2 Akor. 6:12, 13) Yaciwiri, tisafunika kucalira kulonga peno kucita pinthu pyakuti pinatsukwalisa anango. (Arom. 14:13-15) Yacitatu, munthu angatidawira tisafunika kumulekerera mwakucimbiza. (Luk. 17:3, 4; 23:34) Tingawangisira kutowezera Yezu munjira zenezi, Yahova anapitiriza kupasa nkhombo mpingo, pontho pyenepi pinacitisa kuti ukhale wakuphatana na wantendere.

ONANI VIDHYU YAKUTI TORNE-SE UMA PESSOA MAIS BONITA! BULUKA PENEPO TAWIRANI MIBVUNDZO IYI:

  • Kodi pakutoma Niki akhaona tani mpingo unasonkhana iye?

  • Ninji cidam’phedza toera kucinja maonero ace?

  • Kodi citsandzo ca Yezu caphedza tani Niki toera kucinja maonero ace? (Mark. 14:38)

  • Lemba ya Misangani 19:11 inatiphedza tani toera kuona Akristu andzathu munjira yadidi?