Akulonga thangwi ya site jw.org ku São Paulo, Brazil

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Agosto 2018

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani anapangiza kuti Bhibhlya isatiphedza tani mu ntsiku zino.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Pangizani Kuti Musapereka Takhuta

Tingafuna kukomeresa Kristu, tisafunika kupangiza ufuni kuna anthu onsene, pontho tisafunika kupereka takhuta angaticitira pyadidi, mwakukhonda tsalakana dzindza yawo, ntundu peno uphemberi wawo.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kumbukani Nkazi wa Loti

Mphapo ife tinacalira tani kuluza uxamwali wathu na Mulungu ninga pidacita nkazi wa Loti? Kodi tisafunika kucitanji tingadzindikira kuti cifuno cakukhala na mpfuma catoma kupingiza pinthu pyauzimu?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Tisapfundzanji na Nsangani wa Yezu Unalonga Pya Kobiri Khumi za Parata

Mu nsangani wa Yezu unalonga pya kobiri khumi za parata, mamuna wakuti ndi mwana wa mambo asaimirira ani, anyabasa asaimirira ani na kobiri asaimiriranji?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kuthimizira Maluso Athu mu Utumiki—Kuphatisira JW.ORG

Mabukhu athu onsene anaphatisira ife toera kupfundzisa asalonga pya jw.org. Natenepa, tingaphatisira site yathu, tinaphedza anthu azinji kakamwe m’basa yathu yakumwaza mphangwa.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

‘Cipulumuso Canu Ciri Cifupi’

Thimize pano Yezu anabwera toera kudzafudza anthu anacita pyakuipa mbapulumusa anthu akubvera. Ife tisafunika kukhala akukhunganyika mwauzimu toera tikhale na cinyindiro cakuti tinadzapulumuswa.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Khalani Dzololo Toera Kulekerera Anango

Yahova na Mwanace asayang’ana mwacidikhodikho anthu onsene adacita madawo toera angaona cidzindikiro cakuti iwo atcunyukadi, aalekerere.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Yezu Aferambo Abale Anu

Yezu apereka umaso wace ninga ntsembe toera kupulumusa anthu akusowa ungwiro. Kodi ife tinapangiza tani ufuni wathu kuna abale na alongo ninga pidacita Kristu?