Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Ncipiri Ntsiku 7 ya Abril ya 2020—Cikumbuso ca Kufa Kwa Kristu

Ncipiri Ntsiku 7 ya Abril ya 2020—Cikumbuso ca Kufa Kwa Kristu

Pyaka pyonsene, mu ndzidzi wa Cikumbuso, ife tisanyerezera mwacidikhodikho ufuni ukulu udapangiza Yahova Mulungu na mwanace, Yezu Kristu. (Juwau 3:16; 15:13) Imwe munakwanisa kuphatisira ndandanda iri pantsi apa toera kugumana malemba a Evanjelyu analonga pinthu pidacita Yezu mu Yerusalemu mbadzati kufa. Pinthu pyenepi pidacita Yezu pyafokotozwa mwadidi pa khundu 6 ya bukhu Yezu Ndi Njira, Undimomwene na Umaso. Kodi ufuni udapangiza Mulungu na Yezu Kristu usakukulumizani toera kucitanji?—2 Akor. 5:14, 15; 1 Juwau 4:16, 19.

NTSIKU ZAKUMALISA ZA UTUMIKI WA YEZU MU YERUSALEMU

Ndzidzi

Mbuto

Pinthu pidacitika

Mateu

Marko

Luka

Juwau

Nisane 8,mu caka 33 (Ntsiku 1-2 ya Abril ya 2020)

Bhetanya

Yezu afika pidasala ntsiku zitanthatu toera Paskwa icitwe

 

 

 

11:55–12:1

Nisane 9(Ntsiku 2-3 ya Abril ya 2020)

Bhetanya

Mariya atsanula mafuta mu nsolo na m’miyendo mwa Yezu

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Bhetanya-Bhetifaji-Yerusalemu

Iye akwira buru, mbapita mu Yerusalemu mwakupembera

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisane 10 (Ntsiku 3-4 ya Abril ya 2020)

Bhetanya- Yerusalemu

Apasa dzedze muti wa nsambvu;acenesa pontho templo

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Yerusalemu

Akulu a anyantsembe na alembi abverana toera kupha Yezu

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Yahova alonga; Yezu alonga pontho pya kufa kwace;kukhonda khulupirika kwa Yuda kwakwanirisa profesiya ya Izaiya

 

 

 

12:20-50

Nisane 11 (Ntsiku 4-5 ya Abril ya 2020)

Bhetanya-Yerusalemu

Pfundziro thangwi ya kuuma kwa muti wa nsambvu

21:19-22

11:20-25

 

 

Yerusalemu,templo

Kupwazwa kwa cidzo cace; nsangani wa ana awiri

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Misangani: anyakulima akuipa, phwando yakumanga banja

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Atawira mibvundzo thangwi ya Mulungu na Sezari,kulamuswa muli akufa, matongero makulu a mwambo

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Abvundza mwinji wa anthu khala Kristu ndi mwana wa Dhavidhi

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Dzedze kuna alembi na Afarisi

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Aona nkazi wa nzice akucita cakupereka

 

12:41-44

21:1-4

 

Phiri ya Milivera

Alonga pya cidzindikiro cakubwera kwace ntsogolo

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Misangani: amiyali khumi, matalento, mabira na mbuzi

25:1-46

 

 

 

Nisane 12 (Ntsiku 5-6 ya Abril ya 2020)

Yerusalemu

Atsogoleri Aciyuda acita masasanyiro toera kupha Yezu

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Yuda asaka mwai toera kusandukira

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisane 13 (Ntsiku 6-7 ya Abril ya 2020)

Cifupi na mu Yerusalemu

Akhunganya Paskwa yakumalisa

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

 Nisane 14 (Ntsiku 7-8 ya Abril ya 2020)

Yerusalemu

Kudya Paskwa pabodzi na apostolo

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Kutsuka miyendo ya apostolo

 

 

 

13:1-20

Yezu adzindikira Yuda ninga nyakusandukira, mbam’bulusa

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Akhazikisa Cakudya Cancidodo ca Mbuya (1 Akor. 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Alonga mwanyapantsi kuti Pedhru mbadankhonda na kumwazika kwa apostolo

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Apikira mphedzi; nsangani wa vinyu yandimomwene;aakulumiza kukhala na ufuni; phembero yakumalisa na apostolo

 

 

 

14:1–17:26

Getsemani

Nyatwa m’munda;kusandukirwa na kumangwa kwa Yezu

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Yerusalemu

Mibvundzo ya Anasi; kupwazwa na Kayifa,Thando yakutongera miseru; Pedhru ankhonda

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Yuda nyakusandukira amangika mbafa (Mabasa 1:18, 19)

27:3-10

 

 

 

Pamaso pa Pilato, buluka penepo aendeswa kuna Herodhi, mbabwerera pontho kuna Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilato akhafuna kunsudzula, mbwenye Ayuda aphemba toera kusudzula Bharabha;atongwa toera kuphiwa pamuti wakusikimiza

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(c. 3:00 p.m.)

Golgota

Afa pamuti wakusikimiza

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Yerusalemu

Manungo abuluswa pamuti mbaikhwa mu nthumbi

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisane 15 (Ntsiku 8-9 Abril ya 2020)

Yerusalemu

Anyantsembe na Afarisi aikha anyakuonera pa nthumbi mbaifunga

27:62-66

 

 

 

Nisane 16 (Ntsiku 9-10 ya Abril ya 2020)

Yerusalemu na madziko akuendekana; Emausi

Yezu alamuswa muli akufa;aonekera kaxanu kuna anyakupfundzace

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Pakumala kwa Nisane 16

Yerusalemu; Galileya

Aonekera kazinji kene kuna anyakupfundzace (1 Akor. 15:5-7; Mabasa 1:3-8); apfundzisa; aapasa basa yakucita anyakupfundza

28:16-20

 

 

20:26–21:25