UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Abril 2020

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani analonga pya cifuno ca Mulungu kuna anthu, pontho cinadzakwanirisika tani.

Ncipiri Ntsiku 7 ya Abril ya 2020—Cikumbuso ca Kufa Kwa Kristu

Munakhunganyika tani toera kugumanika pa Cikumbuso ca kufa kwa Yezu Kristu?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yakobe na Labhani Acita Cibverano Cakukhazikisa Ntendere

Munakwanisa tani kukhazikisa ntendere na anango?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kodi Mukuwangisira Toera Kupaswa Nkhombo?

Munawangisira tani toera kupaswa nkhombo na Mulungu?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Ndi Pinthu Pipi Pyakufunika Kakamwe Kwa Ine?

Pisankhulo pinacita imwe thangwi ya basa pisapangiza tani pinthu pinaikha imwe pa mbuto yakutoma?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Ngozwi Zakukhala na Axamwali Akuipa

Munadziwa tani kuti munthu uyu ndi xamwali wadidi peno nkhabe?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

“Bulusani Madzimunthu a Alungu Apezi”

Munatsandzayisa tani Yahova, pontho munacalira tani pinthu pyakukhulupira mizimu?