Akutambira na manja mawiri munthu mupswa anabwera pa Cikumbuso

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Abril 2019

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Khundu ya misolo ya mafala akukhonda nentsa toera kutomesa makani inafuna kulonga thangwi ya kufa kwa Yezu.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kukhala Munthu Wakukhonda Kumanga Banja Ndi Nkhombo

Akristu akuti adzati kumanga banja asafunika kuphatisira mwai unoyu toera kucita pizinji m’basa ya Yahova?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yahova Ndi Wakukhulupirika

Tingathimbana na nyatwa Yahova asatiphedza toera kupirira.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Munacitanji Toera Mukhunganyike Mwadidi Ntsiku ya Cikumbuso?

Tonsene tisafunika kukhunganya ntimathu. Tinacita tani pyenepi?

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Mulungu Anadzakhala “Pinthu Pyonsene” Kwa Onsene

Anthu akukhulupirika kwa Yahova anadzakhala na tsogolo yadidi kakamwe.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yahova Ndi “Mulungu Wacibalangazo Consene”

Njira ibodzi inaphatisira Yahova toera kutibalangaza ndi mpingo Wacikristu.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Tinakhala na Nkhombo Zizinji Tingatawira Kupfundziswa na Mulungu

Mpfundzisi Wankulu, Yahova Mulungu, asatipfundzisa munjira yadidi kakamwe.