Akucitisa pfundziro ya Bhibhlya ku Repubhlika Tceka

UMASO WATHU WACIKRISTU NA UTUMIKI–PROGRAMU YA MISONKHANO Abril 2018

Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani

Makhundu analonga thangwi ya m’Bhibhlya na umaso wakutsandzaya.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kulandana na—Kusiyana Kwa Paskwa na Cikumbuso

Maseze Paskwa nee akhaimirira Cikumbuso ca kufa kwa Yezu, mbwenye iyo iri na mabvekero kwa ife.

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Ndokoni Kacita Anyakupfundza—Thangwi Yanji, Kupi, Pontho Tani?

Kucita anyakupfundza kusaphataniza kupfundzisa anango toera kutowezera pyonsene pidapfundzisa Yezu. Basa yathu yakucita anyakupfundza isaphataniza kupfundzisa anyakupfundza athu toera kuphatisira pipfundziso pya Yezu na kutowezera citsandzo cace.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Kumwaza Mphangwa na Kupfundzisa Ndi Kwakufunika Toera Kucita Anyakupfundza

Yezu apanga atowereri ace toera kuenda na kucita anyakupfundza. Kodi pyenepi pisaphatanizanji? Kodi tinaphedza tani anthu toera athamburuke mwauzimu?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

“Madawo Ako Alekererwa”

Tisapfundzanji kubulukira ku cirengo cinagumanika pa Marko 2:5-12? Mbiri ineyi inatiphedza tani toera kupirira tingathimbana na utenda?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Kuwangisa Munthu pa Ntsiku ya Sabudu

Thangwi yanji Yezu atsukwala na pidacita atsogoleri auphemberi Aciyuda? Ndi mibvundzo ipi inafuna kupangiza khala tisatowezera ntsisi za Yezu peno nkhabe?

MPFUMA ZA MAFALA A MULUNGU

Yezu Ali na Mphambvu Yakulamusa Anyakufunika Athu Adafa

Kunyerezera mwacidikhodikho pinalonga Bhibhlya thangwi ya kulamuswa muli akufa pisawangisa cikhulupiro cathu kuti ntsogolo anyakufunika anthu adafa anadzalamuswa.

KUKHALA MASO NINGA AKRISTU

Phatisirani Mwadidi Maferamentu Ali m’Bokosi Yathu Yakupfundzisa

Toera kupfundzisa munjira yadidi, tisafunika kudziwa kuphatisira mafaramentu athu. Ndi ipi feramentu yathu yakufunika kakamwe pakupfundzisa? Tinathimizira Tani Maluso Athu Akupfundzisa Mukuphatisira Maferamentu Ali M’bokosi Yathu Yakupfundzisa?