Ndokoni pa mphangwa

Pitsogolero Pya Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki

Pitsogolero Pya Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki

Mphangwa za Nkati

 

Ndima

Mafala Akutoma

 2

Mpfuma za Mafala a Mulungu

 3

Pfundzisani Mwaluso Pakumwaza Mphangwa

 4

Kukhala Maso Ninga Akristu

 5

Mafala Akumalisa

 6

Wangisirani Toera Kuleri Mwadidi na Kupfundzisa

 7

Uphungu

 8

Ndzidzi

 9

Kucedzerwa na Muyang’aniri wa Cisa

 10

Sumana ya Nsonkhano wa Cisa Peno wa Gawo

 11

Sumana ya Cikumbuso

 12

Muyang’aniri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki

 13

Muimiriri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki

 14

M’bveranisi wa Nsoka wa Akulu a Mpingo

 15

Nyakupereka Uphungu

 16

Mbuto Zinango Zinacitirwa Makhundu a Anyakupfundza

 17

Mavidhyu

 18

1. Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki unadzacitwa ninga mudalemberwa ipyo mu Programu ya Misonkhano ya Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki, pontho unadzacitwa mwakubverana na pitsogolero pinatowera. Amwazi mphangwa onsene asafunika kuphembwa toera alembese pa xikola ya Umaso Wathu Wacikristu toera apaswe nkhani. Anthu anango anagumanika pa misonkhano mwakukhonda phonya akuti asatawira pinapfundzisa Bhibhlya mbapiphatisira mu umaso wawo anakwanisambo kulembesa.—be-T tsa. 282.

 2. Mafala Akutoma: Mphindi 3 peno zakucepa. Masumana onsene, pakumala kwa nyimbo na phembero yakutoma, muimiriri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki anadzacitisa kuti anthu akhale na cifuno cakubvesera pinafuna kupfundzwa, pontho anadzacita mbvundzo unagumanika mu Tsamba ya Matawiro a Mibvundzo ya Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki.

 3. Mpfuma za Mafala a Mulungu:

  • Nkhani: Mphindi 10. Nsolo na ntsonga ziwiri peno zitatu zakufunika toera kudinga zisagumanika mu Programu ya Misonkhano ya Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki. Nkhani ineyi isafunika kucitwa na nkulu wa mpingo peno ntumiki wakutumikira wakuthema. Ingatomwa bukhu ipswa pa kuleri Bhibhlya kwa sumana, inadzapangizwa vidhyu inalonga pya mafala akutoma a bukhu ineyi. Nyakucita nkhani anakwanisa kulonga ntsonga za vidhyu zinabverana na nsolo wa nkhani. Mbwenye, iye asafunika kulonga ntsonga zonsene zinagumanika mu Programu ya Misonkhano ya Umaso Wathu Wacikristu. Kusiyapo pyenepi, iye asafunika kuphatisira pithundzithundzi, mafoto na mabukhu peno marevista adapangizwa toera kubvekesa mwadidi nkhani.

  • Kusaka Mpfuma Zauzimu: Mphindi 8. M’bale asafunika kucita mibvundzo mbadikhira matawiro, nee asafunika kulonga mafala akutoma peno akumalisa. Khundu ineyi isafunika kucitwa na nkulu wa mpingo peno ntumiki wakutumikira wakuthema. Iye anakwanisa kugawa ndzidzi wa mibvundzo minai mwakubverana na makhaliro a mpingo. Mbwenye asafunika kucita mibvundzo yonsene kwa anyakubvesera. Pontho anakwanisa kusankhula khala mavesi onsene anagumanika pa mbvundzo wakutoma na waciwiri asafunika kulerwi. Matawiro asafunika kukhala a masegundu 30 peno akucepa.

  • Kuleri Bhibhlya: Mphindi 4 peno zakucepa. Khundu ineyi isafunika kucitwa na m’bale. Nyakupfundza asafunika kuleri mavesi adapaswa iye mbakhonda kulonga mafala akutoma peno akumalisa. Muimiriri wa nsonkhano asafunika kuphedza anyakupfundza toera aleri ninga mudalemberwa ipyo, mwakubveka, mwadidi, kugomezera mbuto zakuthema, kucinja fala, kulimira m’mbuto zakuthema na kuleri mwacibaliro.

  4. Pfundzisani Mwaluso Pakumwaza Mphangwa: Mphindi 15 peno zakucepa. Khundu ino yacitwa toera kuphedza anyakupfundza kuthimizira maluso awo pakumwaza mphangwa na pakupfundzisa. Anyakupfundza asafunika kuphatisira khundu ya Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani inagumanika pa tsamba 1 ya Programu ya Misonkhano ya Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki toera kupangiza ulendo wakutoma na ulendo wakubwereza. Amwazi mphangwa anakwanisa kusankhula khala anapangiza vidhyu peno anagawira ibodzi mwa Mabukhu Anaphatisira Ife Toera Kupfundzisa. Mu Programu ya Misonkhano ya Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki musagumanika ndzidzi unafunika kuphatisira nyakupfundza m’bodzi na m’bodzi, pontho midzidzi inango musagumanika pitsogolero. Nyakupfundza nee asafunika kuthimizira mphangwa zinango basi ene toera kukwanirisa ndzidzi udakhazikiswa. Pitsandzo pinango pingakhunganywa mwadidi pinakwanisika kucitwa mu mphindi ibodzi peno masegundu mangasi. Midzidzi inango, akulu ampingo asafunikambo kucita makhundu anewa.

  • Mavidhyu Anapangiza Pitsandzo Pya Kumwaza Mphangwa: Mavidhyu anapangiza pitsandzo pya kumwaza mphangwa anadzapangizwa na kudingwa masumana onsene a kutoma kwa mwezi. Mavidhyu anewa anadzapangiza ulendo wakutoma, ulendo wakubwereza wakutoma na ulendo wakubwereza waciwiri. Khundu ineyi inadzacitwa na muimiriri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki.

  • Ulendo Wakutoma: Khundu ineyi inakwanisa kupaswa m’bale peno mulongo. Khala citsandzo ceneci cinacitwa na mamuna, nyakuperekera asafunika kukhala mamuna, peno m’bodzi wa acibale ace. Khala cinacitwa na nkazi, nyakuperekera asafunika kukhala nkazi peno m’bodzi wa acibale ace. Nyakupfundza na nyakuperekera anakwanisa kukhala pa mpando peno dzololo. Nyakupfundza asafunika kumwanyika mwanaciro nyumba munjira yakutawirika pa cisa. M’bale peno mulongo anapaswa toera kucita khundu ineyi asafunika kuphatisira khundu ya Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani.

  • Ulendo Wakubwereza Wakutoma: Khundu ineyi inakwanisa kupaswa m’bale peno mulongo. Khala citsandzo ceneci cinacitwa na mamuna, nyakuperekera asafunika kukhala mamuna. Khala cinacitwa na nkazi, nyakuperekera asafunika kukhala nkazi. (Km-T 5/97 tsa. 3) Nyakupfundza na nyakuperekera anakwanisa kukhala pa mpando peno dzololo. Nyakupfundza asafunika kupangiza kuti analonganji pakucita ulendo wakubwereza kuna munthu adapangiza cifuno paulendo wakutoma. M’bale peno mulongo anapaswa toera kucita khundu ineyi asafunika kuphatisira khundu ya Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani.

  • Ulendo Wakubwereza Waciwiri: Khundu ineyi inakwanisa kupaswa m’bale peno mulongo. Khala citsandzo ceneci cinacitwa na mamuna, nyakuperekera asafunika kukhala mamuna. Khala cinacitwa na nkazi, nyakuperekera asafunika kukhala nkazi. (Km-T 5/97 tsa. 3) Nyakupfundza na nyakuperekera anakwanisa kukhala pa mpando peno dzololo. Nyakupfundza asafunika kupangiza kuti analonganji pakucita ulendo wakubwereza kuna munthu adapangiza cifuno paulendo wakubwereza wakutoma. M’bale peno mulongo anapaswa toera kucita khundu ineyi asafunika kuphatisira khundu ya Mafala Akukhonda Nentsa Toera Kutomesa Makani.

  • Pfundziro ya Bhibhlya: Mphindi 6 peno zakucepa. Khundu ineyi inakwanisa kupaswa m’bale peno mulongo. Khala citsandzo ceneci cinacitwa na mamuna, nyakuperekera asafunika kukhala mamuna. Khala cinacitwa na nkazi, nyakuperekera asafunika kukhala nkazi. (Km-T 5/97 tsa. 3) Nyakupfundza na nyakuperekera anakwanisa kukhala pa mpando peno dzololo. Pakhundu ineyi, nyakupfundza asafunika kupangiza kuti akucitisa pfundziro ya Bhibhlya. Nkhabe funika kulonga mafala akutoma peno akumalisa, kusiyapo khala nyakupfundza ali pa pfundziro inalonga pyenepi peno aphembwa toera kucita pyenepi. Midzidzi inango nkhabe funika kuleri ndima zonsene mwakugaluza. Maluso adidi akupfundzisa asafunika kupangizwa.

  • Nkhani: Khundu ineyi isafunika kupaswa abale, pontho isafunika kucitwa ninga nkhani.

  5. Kukhala Maso Ninga Akristu: Pakumala kwa nyimbo, mphindi 15 zinatowera zisakhala na khundu ibodzi peno mawiri akuti acitwa toera kuphedza anyakubvesera kuti aphatisire mafala a Mulungu. Khala nkhabepo pitsogolero pinango, makhundu anewa asafunika kucitwa na nkulu wa mpingo peno ntumiki wakutumikira wakuthema, mbwenye khala ndi khundu ya pyakufuna pyapampingo isafunika kucitwa na nkulu wa mpingo.

  • Pfundziro ya Bhibhlya ya Mpingo: Mphindi 30. Khundu ineyi isafunika kucitwa na nkulu wa mpingo wakuthema. (Mipingo yakuti akulu a mpingo ndi akucepa, iwo anakwanisa kuphatisira atumiki akutumikira akuthema.) Nsoka wa akulu a mpingo unasankhula abale akuthema toera kutsogolera Pfundziro ya Bhibhlya ya Mpingo. Ale adasankhulwa asafunika kutsogolera mwadidi, kugawa mwadidi ndzidzi, kugomezera malemba akufunika kakamwe na kuphedza anyakubvesera onsene toera kuona kuti anaphatisira tani ntsonga zinapfundza iwo. Iwo asafunika kutowezera pitsogolero pinapangiza kuti pfundziro ya Ncenjezi isatsogolerwa tani. Pingakwanisika, abale anatsogolera Pfundziro ya Bhibhlya ya Mpingo na anyakuleri asafunika kukhala akusiyana masumana onsene. Khala muimiriri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki aphemba toera kubweza ndzidzi wa pfundziro ya Bhibhlya, ntsogoleri asafunika kuona kuti anacita tani. Panango iye anasankhula kuti ndima zinango zikhonde kulerwi.

  6. Mafala Akumalisa: Mphindi 3 peno zakucepa. Muimiriri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki analonga ntsonga zakufunika zidapfundzwa kuphatanizambo mbvundzo na ntawiro unagumanika mu Tsamba ya Matawiro a Mibvundzo ya Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki. Iye asafunikambo kulonga mwacigwagwa pinafuna kupfundzwa sumana inatowera, panango kuphatanizambo mbvundzo unafuna kutawirwa. Ndzidzi ungakhalapo, analonga madzina a abale na alongo anafuna kucita makhundu sumana inatowera. Kusiyapo khala pana pitsogolero pinango, mu ndzidzi unalonga iye mafala akumalisa, muimiriri asafunika kuleri pidziwiso peno matsamba kuna mpingo. Mphangwa zinalonga pinthu pinacitwa ndzidzi onsene, ninga masasanyiro a basa yakubuluka m’munda na kucenesa nyumba ya umambo nee zisafunika kulongwa pa platifomu mbwenye zisafunika kuikhwa pa kwadhru ya pidziwiso. Khala pana pidziwiso peno matsamba akuti nkhabe kwana kualeri mu ndzidzi wa mafala akumalisa, muimiriri asafunika kukoya ndzidzi peno kuphemba abale anafuna kucita makhundu pakhundu ya Kukhala Maso Ninga Akristu toera abweze ndzidzi wa makhundu awo. (Onani  ndima 5 na  9.) Nsonkhano unamala na nyimbo na phembero.

 7. Wangisirani Toera Kuleri Mwadidi na Kupfundzisa: Kutomera sumana 7 ya Janeiro ya 2019, muimiriri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki asafunika kuphatisira bhruxura Wangisirani Toera Kuleri Mwadidi na Kupfundzisa toera kupereka uphungu. Nyakupfundza m’bodzi na m’bodzi asafunika kuwangisira toera kuphatisira pfundziro idapaswa iye mwakubverana na numero inagumanika nkati mwa maparenti mu Programu ya Misonkhano ya Umaso Wathu Wacikristu. Masumana onsene akutoma a mwezi, muimiriri wa Misonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu anadzadinga pabodzi na anyakubvesera ntsonga ibodzi ya pfundziro mu bhruxura Wangisirani Toera Kuleri Mwadidi na Kupfundzisa. Khundu yakuti “Onani Kuthambaruka Kwanu” yacitwa toera kuphatisirwa na nyakupfundza, muimiriri nee asafunika kulemba khundu ineyi.

  8. Uphungu: Pakumala kwa nkhani ibodzi na ibodzi mwa nkhani zinai za anyakupfundza, muimiriri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu anadzakhala na mphindi ibodzi toera kusimba na kupereka uphungu wakubuluka mu bhruxura Wangisirani Toera Kuleri Mwadidi na Kupfundzisa. Muimiriri angalonga khundu inafuna kucita nyakupfundza, iye nee asafunika kulonga numero ya pfundziro idapaswa nyakupfundza. Natenepa, nyakupfundza angamala kucita khundu yace, pakumala kunsimba, muimiriri analonga numero ya pfundziro mbalongambo kuti thangwi yanji nyakupfundza aicita mwadidi, peno analongambo mwaufuni kuti thangwi yanji pinakhala pyakuphindulisa nyakupfundza adinge pontho ntsonga ineyi. Muimiriri anakwanisambo kulonga ntsonga zinango za citsandzo angaona kuti pyenepi pinaphedza nyakupfundza peno anyakubvesera. Panango nyakupfundza anadzapaswa uphungu unango pakhundu wakubuluka mu bhruxura Wangisirani Toera Kuleri Mwadidi na Kupfundzisa peno m’bukhu Escola do Ministério pakumala kwa nsonkhano peno pa ndzidzi unango. Iye anadzapaswa uphungu mwakubverana na numero idapaswa iye peno inango. Taphata miyendo, onani  ndima 13 na  16 toera kudziwa mabasa a muyang’aniri wa Nsonkhano wa Umaso na Utumiki na nyakupereka uphungu.

    9. Ndzidzi: Nee khundu ibodzi isafunika kupiringana ndzidzi udaikhwa, pontho muimiriri wa Nsonkhano wa Umaso na Utumiki nee asafunika kupiringana ndzidzi. Anyakupfundza anapiringana ndzidzi wawo asafunika kulimiriswa mwacilemedzo. Abale anacita makhundu anango a nsonkhano angapiringana ndzidzi, nyakupereka uphungu asafunika kuapasa uphungu pakhundu. Nsonkhano onsene, kuphataniza nyimbo na maphembero usafunika kumala ndzidzi ubodzi na mphindi 45.

 10. Kucedzerwa na Muyang’aniri wa Cisa: Sumana inacedzerwa mpingo na muyang’aniri wa cisa, nsonkhano usafunika kucitwa ninga mudalemberwa ipyo mu Programu ya Misonkhano ya Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki kusiyapo Pfundziro ya Bhibhlya ya mpingo yakuti isagumanika pakhundu ya Kukhala Maso Ninga Akristu, inadzapitirwa mbuto na nkhani ya basa ya mphindi 30 yakuti inadzacitwa na muyang’aniri wa cisa. Nkhani ya basa mbidzati kutoma, muimiriri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu na Utumiki anadzalonga mwacigwagwa pidapfundzwa mpaka ndzidzi unoyu, kulonga pinafuna kupfundzwa sumana inatowera, kucita pidziwiso, kuleri matsamba buluka penepo anadzacemera muyang’aniri wa cisa. Angamala kucita nkhani ya basa, muyang’aniri wa cisa anadzamalisa nsonkhano na nyimbo idasankhula iye. Nee khundu ibodzi ya anyakupfundza isafunika kucitwa m’mbuto zinango pa sumana inacedzerwa mpingo na muyang’aniri wa cisa. Nsoka wa cilongero cinango usafunika kucita nsonkhano pawo okha ngakhale muyang’aniri wa cisa ali kucedzera mpingo. Mbwenye nsoka usafunika kukhala pabodzi na mpingo mu ndzidzi unacitwa nkhani ya basa na muyang’aniri wa cisa.

 11. Sumana ya Nsonkhano wa Cisa Peno wa Gawo: Nkati mwa sumana ya nsonkhano wa cisa peno wa gawo, nee panadzacitwa misonkhano ya mpingo. Mphangwa zinafunika kupfundzwa masumana anewa, zisafunika kupfundzwa na munthu paekha peno ninga banja.

 12. Sumana ya Cikumbuso: Khala ntsiku ya Cikumbuso inakhala pakati pa sumana nsonkhano wa Umaso na Utumiki nee unadzacitwa. Masasanyiro toera kubuluka m’basa ya m’munda asafunika kucitwa ntsiku ya Cikumbuso.

  13. Muyang’aniri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki: Nkulu wa mpingo wakusankhulwa na nsoka wa akulu a mpingo anatumikira ninga muyang’aniri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki. Iye asafunika kukhala na cinyindiro cakuti nsonkhano unafamba mwadidi, pontho mwakubverana na pitsogolero ipi. Kazinji kene iye asafunika kucedza na nyakupereka uphungu. Muyang’aniri wa nsonkhano wa Umaso Wacikristu na Utumiki angatambira kwene Programu ya Misonkhano ya Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki asafunika kupasa anyakupfundza makhundu a mwezi unoyu. (Onani  ndima 4) Nyakupfundza m’bodzi na m’bodzi asafunika kupaswa khundu inafuna kucita iye kuphatanizambo numero ya pfundziro inafunika iye kuphatisira masumana matatu peno akupiringana mbidzati kufika ntsiku toera kucita khundu yace. Muyang’aniri wa nsonkhano asafunika kuphatisira formularyu Designação Para a Reunião Vida e Ministério Cristãos (S-89).

 14. Muimiriri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki: Sumana ibodzi na ibodzi, nkulu wa mpingo m’bodzi anadzakhala muimiriri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki. (Mipingo yakuti akulu a mpingo ndi akucepa, iwo anakwanisa kuphatisira atumiki akutumikira akuthema.) Muimiriri asafunika kukhunganyika mafala akutoma na akumalisa. Asafunikambo kukhunganyika makhundu onsene anaphataniza mavidhyu a pitsandzo pya kumwaza mphangwa kuphatanizambo mavidhyu analonga pya mafala akutoma a ntsonga ibodzi na ibodzi ya pfundziro ya bhruxura Wangisirani Toera Kuleri Mwadidi na Kupfundzisa. Iye anadzacemera onsene anafuna kucita makhundu. Khala akulu a mpingo ndi akucepa, iye anakwanisambo kucita makhundu anango a nsonkhano. Mafala anafuna kulonga muimiriri wa nsonkhano ingamala khundu ibodzi na ibodzi asafunika kukhala akucepa. Nsoka wa akulu a mpingo unadzasankhula akulu a mpingo akuthema toera kukhala aimiriri a nsonkhano. Kazinji kene, akulu a mpingo adasankhulwa asacinjana ninga aimiriri a nsonkhano. Mwakubverana na makhaliro a mpingo, muyang’aniri wa Nsonkhano wa Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki anakwanisa kuphatisirwa kazinji kene kupiringana akulu a mpingo anango akuthema. Khala nkulu wa mpingo athema toera kutsogolera Pfundziro ya Bhibhlya ya Mpingo, iye athemambo toera kukhala muimiriri wa nsonkhano. Taphata miyendo, kumbukani kuti nkulu wa mpingo anatumikira ninga muimiriri wa nsonkhano asadikhirwa kuti apereke uphungu wadidi na wakuphedza kuna anyakupfundza. Muimiriri asafunikambo kuonesesa kuti nsonkhano umale pa ndzidzi udakhazikiswa. (Onani  ndima 6 na  9.) Khala pa platifomu pana mbuto, muimiriri angafuna, panaikhwa mikrofoni inango toera alonge khundu inatowera mu ndzidzi wakuti m’bale anafuna kucita khundu ali pa mikrofoni. Munjira ibodzi ene, muimiriri angafuna anakhala pa mpando pa platifomu mu ndzidzi unacitwa khundu ya Kuleri Bhibhlya na khundu ya Pfundzisani Mwaluso Pakumwaza Mphangwa. Pyenepi pinaphedza toera kukhonda kubvunga ndzidzi.

 15. M’bveranisi wa Nsoka wa Akulu a Mpingo: M’bveranisi wa nsoka wa akulu a mpingo asapasa abale makhundu anango onsene a nsonkhano kusiyapo makhundu anacita anyakupfundza. Iye asapasambo makhundu abale anafuna kuimirira nsonkhano adasankhulwa na nsoka wa akulu a mpingo. Iye asapita ncibverano na muyang’aniri wa Nsonkhano wa Umaso na Utumiki, buluka penepo asacita masasanyiro toera kulemba ndandanda ya madzina a abale anafuna kucita makhundu iikhwe pa kwadhru ya pidziwiso.

  16. Nyakupereka Uphungu: Pingakwanisika, mphyadidi kuphatisira nkulu wa mpingo wakuti asacita mwadidi nkhani toera kukhala nyakupereka uphungu. Basa ya nyakupereka uphungu ndi kupereka uphungu pakhundu. Pingafunika iye anaperekambo uphungu kuna akulu a mpingo na atumiki akutumikira thangwi ya makhundu onsene anacita iwo, kuphatanizambo makhundu pa Nsonkhano wa Umaso na Utumiki, nkhani zapakweca, kutsogolera peno kuleri pfundziro ya Ncenjezi peno Pfundziro ya Bhibhlya ya Mpingo. (Onani  ndima 9.) Khala pa mpingo pana akulu a mpingo azinji akuti asacita mwadidi nkhani, pontho asapfundzisa mwadidi anakwanisa kucinjana pa caka ninga nyakupereka uphungu. Nee mphyakufunika kuti nyakupereka uphungu apereke uphungu pakumala kwa nkhani ibodzi na ibodzi.

 17. Mbuto Zinango Zinacitirwa Makhundu a Anyakupfundza: Khala mipingo iri na anyakupfundza azinji, inakwanisa kukhala na mbuto zinango toera kucita makhundu a anyakupfundza. Mbuto zonsene zinacitirwa makhundu a anyakupfundza zisafunika kukhala na nyakupereka uphungu wakuthema, makamaka nkulu wa mpingo. Panango basa ineyi inapaswa ntumiki wakutumikira wakuthema. Nsoka wa akulu a mpingo unasankhula munthu anafunika kucita basa ineyi, pontho anaona khala anacinjana pa caka. Nyakupereka uphungu asafunika kutowezera pitsogolero piri pa  ndima 8. Khala pana mbuto zinango zinacitirwa makhundu a anyakupfundza, iwo asafunika kuenda mbuto zenezi pakumala khundu ya Kusaka Mpfuma Zauzimu inagumanika pakhundu ya Mpfuma za Mafala a Mulungu. Iwo asafunika kubwerera pontho ingamala khundu Pfundzisani Mwaluso Pakumwaza Mphangwa. Khala pakhundu ineyi panapangizwa vidhyu, anyakupfundza anagumanika m’mbuto zinango asafunika kubvesera peno kuona vidhyu pa mbuto zinagumanika iwo. Khala nee pinakwanisika, nyakupereka uphungu asafunika kupangiza vidhyu mukuphatisira ntcini wa m’manja, buluka penepo mbaphemba anyakubvesera toera kulonga pidapfundza iwo.

 18. Mavidhyu: Pa misonkhano panadzaphatisirwa mavidhyu adasankhulwa. Mavidhyu anafuna kupangizwa pa nsonkhano wa pakati pa sumana anadzagumanika mu JW Library. Mavidhyu anewa anakwanisa kuphatisirwa mu mitcini yakusiyana-siyana. Midzidzi inango, mavidhyu a pitsandzo pya kumwaza mphangwa anaphatisirwambo pa nsonkhano wakubuluka m’basa ya m’munda, angamala kupangizwa pa Nsonkhano wa Umaso na Utumiki.