Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Dziko Ipswa Iri Dhuzi Kakamwe

Dziko Ipswa Iri Dhuzi Kakamwe

Baxarini:

 1. 1. Mbalame ziri kulira,

  Makole akufamba,

  Tsanga ikubithimira

  Pontho dzuwa iri kugaka.

  Adafa akulamuka.

  Mphyakunentsa tawira.

  Dziko ya Paraizu

  Iri dhuzi kakamwe.

 2. 2. Ine ndikuona nyumba

  Paphiri na mu gowa.

  Anthu akuimba nyimbo

  Madzi mbakawewa mu nkulo.

  Ndikuona m’maminda

  Ndi ndzidzi wakubvuna,

  Dziko yakubalika

  Iri dhuzi kakamwe.

  (MURATHO)

  Tidziwisembo andzathu

  Pinthu piri kutsogolo!

  Anthu nkhabe kudzalira.

  Pinthu pyonsene ndi pipswa.

 3. 3. Anthu ali kutsandzaya

  Mu dziko yantendere!

  Iwo akucemerana,

  Thangwi ntsiku iri kutoma.

  Tisimbe Yahova M’lungu

  Thangwi asatifuna.

  Nkhombo izi zonsene

  Ziri dhuzi kakamwe.

  (MURATHO)

  Ndikhadikhira kakamwe

  Ona pontho nkhope yako.

  Cincino ndatsandzayadi

  Kukhala pontho na iwe.

 4. 4. Ndiri kudikhira

  Dziko ya Paraizu,

  Pidapikira Yahova

  Pinadzakwanirisikadi.

  Ndiri wakutsandzayadi

  Na piri kutsogolo.

  Pikhadikhira ine

  Piridi dhuzi kakamwe.