Nyimbo Zathu

Nyimbo zinalonga pya kupereka takhuta thangwi ya uxamwali wathu na Yahova.

Ndipaseni Cipapo

Yahova anakwanisa kutipasa cipapo toera tipirire mayesero onsene anathimbana na ife.

Ufuni Wakukhonda Mala

Ufuni wa Yahova nkhabe kumala. Usaticitisa kukhala akutsandzaya, pontho usatibalangaza.