Nyimbo Zathu

Nyimbo zinalonga pya kupereka takhuta thangwi ya uxamwali wathu na Yahova.

Nyerezerani Dziko Yadidi

Mwakukhonda dembuka tinadzakhala mu dziko yadidi.

Dziko Ipswa Iri Dhuzi Kakamwe

Kunyerezera pya dziko ipswa ya Paraizu kusatiphedza kupirira nyatwa zathu.

Ndipaseni Cipapo

Yahova anakwanisa kutipasa cipapo toera tipirire mayesero onsene anathimbana na ife.

Ufuni Wakukhonda Mala

Ufuni wa Yahova nkhabe kumala. Usaticitisa kukhala akutsandzaya, pontho usatibalangaza.

Ndisanyindira

Tinakwanisa kukhala na cinyindiro cakuti Yahova asatifuna, mwakukhonda tsalakana pinentso pinathimbana na ife.

Tithamange Toera Tiwine Umaso

Citani pisankhulo pyadidi toera muwine muoni wa umaso.

Nee Ndinasiya Kutumikira Yahova

Toera tikhale na cikhulupiro cakuwanga tisafunika kuwangisira.

Ndiwe Wanga Wapantima

Banja ndi muoni udatipasa Yahova.

Kutsandzaya Kwakukhonda Mala

Yahova ndiye anatipasa kutsandzaya kwandimomwene.

Na Cikhulupiro

Nyerezerani pinthu pyadidi kakamwe pinafuna kuticitira Mulungu ntsogolo.