Imbirani Yahova​—Nyimbo Zipswa

Tsandzayani na nyimbo zipswa toera kusimba na kulambira Yahova Mulungu. Kopyarini nyimbo na mafala a nyimbo, pontho imbani nyimbo zenezi zakutsandzayisa.

NYIMBO 136

Umambo Ukutonga​—Mbudze!

Nyimbo iyi ikulu isasimba Yahova Mulungu mukudzindikira Umambo wakutongwa na Yezu Kristu.

NYIMBO 137

Tipaseni Cipapo

Citani khundu mu kuphemba Yahova Mulungu cipapo toera kudziwisa dzina yace mwaphinga.

NYIMBO 138

Dzina Yanu Ndi Yahova

Simbani dzina ya mbiri ya Yahova na dziwisani anthu onsene kuti iye ndi Wankulu Kakamwe.

NYIMBO 139

Apfundziseni Toera Akhale Dzololo

Phembani Yahova Mulungu toera akukoyeni na kukuphedzani kupirira mu cikhulupiro toera muwine umaso.

NYIMBO 140

Umaso Wa Apainiya

Pangizani ufuni wanu kuna Yahova, pontho tsandzayani na basa yanu na umaso unafuna imwe.

NYIMBO 141

Sakani Anthu Antendere

Nyimbo yakuwangisa na yakutsandzayisa inalonga pya ufuni wathu kuna anthu na phinga yathu m’basa yakusaka mabira akufunika a Yahova.

NYIMBO 142

Mwazani Mphangwa Kwa Anthu Onsene

Tiimbire Yahova thangwi ya udidi wace na kucita kwathu khundu mu kucemera anthu a mitundu yonsene toera akhale axamwali a Mulungu.

NYIMBO 143

Ceza mu Dziko ya Cidima

Ceza pa cidima, kwathu ndi kumwaza mphangwa.

NYIMBO 144

Pisabveka Umaso Wawo

Tisafunika kumwaza mphangwa ndzidzi mbuciripo.

NYIMBO 145

Kukhunganyika Toera Kamwaza Mphangwa

Mphyakukhonda nentsa kukhala n’nyumba, mbwenye tinakwanisa kukhala na mphambvu inafuna ife toera kupembera.

NYIMBO 146

Mwapicitira Ine

Yezu asaona pinthu pyonsene pyaufuni na ciphedzo cinacitirwa abale ace akudzodzwa ninga pikucitirwa iye ene.

NYIMBO 147

Ana Akudzodzwa na Nzimu

Yahova asatsalakana anace akudzodzwa na nzimu, pontho iwo asakomerwa na kucita pinafuna iye.

NYIMBO 148

Mwapereka Mwananu M’bodzi Ekha

Kupereka takhuta kuna Yahova thangwi ya muoni wa ntengo ukulu kakamwe. Iwo usapereka cidikhiro kuna anthu onsene.

NYIMBO 149

Tisapereka Takhuta Thangwi Ya Ciomboli

Cipangizo ca ufuni ukulu kakamwe ndi ntsembe ya kuperekeka kwa Yezu yakuti isatipasa thangwi yakupereka takhuta kuna Yahova kwenda na kwenda.

NYIMBO 150

Kuperekeka

Pangizani cifuno cikulu cakutumikira Yahova munjira zonsene zinafuna iye kukuphatisirani.

NYIMBO 151

Ana a Mulungu Anawina Nkhondo

Tisadikhira na ntima onsene ndzidzi wakuti Yahova anadzacemera anthu akukhulupirika adasankhula iye toera atonge na Kristu.

NYIMBO 152

Musatipasa Mphambvu, Cidikhiro na Cinyindiro

Kupswipa ntima kunakwanisa kutigopesa , mbwenye Yahova anakwanisa kutipasa mphambvu, cidikhiro na cinyindiro.

NYIMBO 153

Musapibva Tani?

Musapibva tani mungacita pyonsene toera kusaka anthu akuthema?

NYIMBO 154

Tinapitiriza Kupirira

Nyimbo iyi inatiphedza toera kupirira pinentso na kutumikira Yahova mwakukhulupirika mu ndzidzi onsene.