Ndi Ninji Ufuni Wandimomwene?

Mabukhu a mafala aufuni na pinalonga iwo thangwi ya ufuni pisacitisa anthu kuipirwa. Ufuni wandimomwene usagumanika kubulukira m’midida yakukhonda fudzika ya m’Bhibhlya.

Ndi Ninji Ufuni Wandimomwene?—Mafala Akutoma

Munakwanisa kuphindula na midida inagumanika mu vidyu maseze tisadziwa kuti pana misambo yakusiyana-siyana inalonga pya kumanga banja.

Ndi Ninji Ufuni Wandimomwene?

Midida ya Bhibhlya inakwanisa kuphedza Akristu toera kusankhula nyakumanga naye banja wadidi na kupangiza ufuni wandimomwene kuna unango na ndzace pakumala kumanga banja.