NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Fevereiro 2020

Revista ino iri na misolo ya pfundziro ya sumana 6 ya Abril–3 ya Maio ya 2020.

Babathu Yahova, Asatifuna Kakamwe

Ife tiri na cinyindiro cakuti Babathu wakudzulu asatitsalakana, asatifuna kakamwe, pontho cipo anatisiya.

Ife Tisafuna Kakamwe Babathu Yahova

Dingani pinthu pyakuti tinakwanisa kupicita toera kupangiza ufuni kuna Babathu wacitsalakano, Yahova.

Lekani Tawirisa Kuti Bibvu Ifudze Ntendere

Midzidzi inango tinathimbana na mabvero akukhala na bibvu. Onani njira zinango zakuti zinatiphedza toera kukunda bibvu mbatikhazikisa ntendere na anango.

Tawirani Kubalangazwa na Yahova

Yana, mpostolo Paulu, pontho Mambo Dhavidhi athimbana na kutsukwala. Tisapfundzanji munjira idabalangaza Yahova m’bodzi na m’bodzi wa iwo?

Kutowezera Pitsandzo Pyadidi Kwandiphedza Toera Kukhala na Nkhombo Zizinji

Léonce Crépeault asalonga kuti pitsandzo pya abale akukhulupirika pyamphedza toera kumalisa kugopa mbatsandzaya nkhombo zizinji mu pya 58 m’basa ya ndzidzi onsene.

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Kupfundza pinthu pya m’madembe pisapangiza tani basa ikhali na Bhaltazare wa ku Bhabhilonya?