NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Dezembro 2016

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera ntsiku 30 ya Thongwe mpaka 26 ya Madzalo ya 2017.

Mwasudzulwa Thangwi Yakukoma Ntima Kwa Mulungu

Munaphindula kakamwe mukudinga kuti Yahova akusudzulani tani ku madawo.

‘Kuikha Manyerezero Anu mu Pinthu Pyauzimu Pisabveka Umaso na Ntendere’

lemba ya Aroma kapitulu 8 iri na uphungu wakutiphedza toera kuwina nkhombo zinapereka Yahova kwa anthu onsene.

Siyani Nyatwa Zanu Zonsene Kuna Yahova

Midzidzi inango, atumiki a Mulungu asathimbana na nyatwa. Njira zinai zakuti zinatiphedza toera kuphindula na ‘ntendere wa Mulungu.’

Yahova Asapasa Nkhombo Anthu Anansaka Na Ntima Onsene

Kodi cidikhiro ca nkhombo za Yahova cinatiphedza tani? Kodi iye apasa tani nkhombo atumiki ace akale, pontho asacita tani pyenepi lero?

MBIRI YA UMASO

Ndakhala ‘Pinthu Pyonsene kwa Anthu Onsene’

Mabasa mazinji adacita Denton Hopkinson mu pyaka pizinji aphedza kudzindikira kuti Yahova asafuna anthu onsene.