NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Setembro 2018

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera sumana 29 ya Outubro mpaka 2 ya Dezembro ya 2018

‘Ndimwe Akutsandzaya Mungacita Pyenepi’

Ndi munjira zipi zakuti tinakwanisa kukhala akucepeseka, pontho thangwi yanji pyenepi ndi pyakufunika?

Pitirizani Kupangiza Ufuni Wakuwangisa

Onani kuti tinakwanisa tani kuwangisana unango na ndzace ntsiku zino zakumalisa.

Kodi Musadziwa Ndzidzi?

Kodi Kale Anthu Akhalonga Tani Ndzidzi?

Akutsandzaya Ndi Ale Anatumikira ‘Mulungu Wakutsandzaya’

Tinakwanisa tani kukhala akutsandzaya mwakukhonda tsalakana pinentso?

Wamphambvu Zonsene, Mbwenye Wacitsalakano

Yahova akhazikisa tani citsandzo cadidi kakamwe ca kutsalakana anango?

Khalani Wacitsalakano Ninga Yahova

Pfundzani njira zadidi zakukhala wacitsalakano m’banja, mu mpingo na mu utumiki.