Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 42

Yahova Anakwanisa Kutipasa Luso Toera Kucita Pinafuna Iye!

Yahova Anakwanisa Kutipasa Luso Toera Kucita Pinafuna Iye!

“Mulungu . . . asakupasani cifuno na mphambvu toera mucite pinafuna iye.”—AFIL. 2:13.

NYIMBO 104 Nzimu Wakucena Ndi Muoni wa Mulungu

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Kodi Yahova anakwanisa kucitanji toera kukwanirisa cifuniro cace?

YAHOVA anakwanisa kukhala pyonsene pinafuna iye toera kukwanirisa cifuniro cace. Mwacitsandzo, Yahova asakhala Mpfundzisi, M’balangazi na M’mwazi Mphangwa, pyenepi ndi pinthu pingasi basi mwa pizinji pinacita iye. (Iza. 48:17; 2 Akor. 7:6; Agal. 3:8) Mbwenye kazinji kene iye asaphatisira anthu toera kucita pinafuna iye. (Mat. 24:14; 28:19, 20; 2 Akor. 1:3, 4) Yahova anakwanisambo kutipasa udziwisi na mphambvu zinafuna ife toera kukhala pyonsene pinafuna iye toera kukwanirisa cifuno cace. Anewa ndi mabvekero a dzina ya Yahova mwakubverana na pinalonga anyakudziwisa Bhibhlya azinji.

2. (a) Thangwi yanji midzidzi inango panango tinapenula khala Yahova asatiphatisira? (b) Tinapfundzanji mu nsolo uno?

2 Tonsene tisafuna kuti Yahova atiphatisire toera kucita pinafuna iye, mbwenye anango a ife panango asapenula khala Yahova ali kuaphatisira. Thangwi yanji? Thangwi iwo asanyerezera kuti nee anakwanisa kucita pinafuna iwo thangwi ya thunga, makhaliro na maluso awo. Anango asanyerezera kuti akucita pizinji, natenepa asaona kuti nee asafunika kucita pinthu pinango. Mu nsolo uno, tinadinga kuti Yahova anakwanisa kutipasa pinthu pinafuna ife toera kucita pinafuna iye. Buluka penepo, tinadinga pitsandzo pya m’Bhibhlya pinapangiza kuti Yahova aphedza tani atumiki ace, amuna na akazi, toera kukhala na cifuno pabodzi na mphambvu toera kucita pinafuna iye. Pakumalisa, tinaona kuti tinacitanji toera Yahova atiphatisire.

 YAHOVA ASATIKHUNGANYA TANI

3. Mwakubverana na Afilipi 2:13, kodi Yahova anatiphedza tani toera kucita pinafuna iye?

3 Lerini Afilipi 2:13. * Yahova anakwanisa kutipasa cifuno toera kucita pinafuna iye. Iye anacita tani pyenepi? Mwacitsandzo, panango tinadzindikira kuti mu mpingo mwathu muli na munthu anafuna ciphedzo peno muli na basa inafuna kucitwa. Panango akulu a mpingo analeri tsamba idabuluka ku Bheteli inalonga kuti pana cisa cakuti kusafunika amwazi mphangwa toera kuphedza. Natenepa, tisafunika kubvundzika: ‘Ndinacitanji toera kuphedzera?’ Panango tinapaswa basa yakunentsa yakuti nee tisadziwa khala tinakwanisa kuicita mwadidi. Pakumala kuleri mavesi mangasi m’Bhibhlya panango tinabvundzika: ‘Ndinaphatisira tani pyenepi toera kuphedza anango?’ Yahova nee anatikakamiza toera kucita cinthu. Mbwenye angaona kuti tiri kunyerezera pinthu pinafuna ife kucita, Yahova anakwanisa kutiphedza toera kucita pinthu pidanyerezera ife.

4. Yahova anatipasa tani mphambvu toera kucita pinthu pinafuna iye?

4 Yahova anakwanisambo kutipasa mphambvu toera kucita pinafuna iye. (Iza. 40:29) Munjira ipi? Iye anakwanisa kutipasa nzimu wakucena toera kuthimizira maluso athu. (Eks. 35:30-35) Kubulukira mu gulu yace, Yahova anakwanisa kutipfundzisa kuti tinacita tani mabasa anapaswa ife. Khala nee muli na cinyindiro kuti munaphata tani basa, phembani ciphedzo. Pontho khalani akusudzuka toera kuphemba “mphambvu yakupiringana yacibaliro” kuna Babathu wakudzulu wakuti ndi wakukoma ntima. (2 Akor. 4:7; Luka 11:13) M’Bhibhlya muli na pitsandzo pizinji pinapangiza kuti Yahova asakhunganya amuna na akazi mbaapasa cifuno na mphambvu toera kucita pinafuna iye. Mu ndzidzi unadinga ife pitsandzo pyenepi, yeserani kunyerezera njira zakuti Yahova anakwanisa kukuphatisirani toera kucita pinthu munjira ibodzi ene.

YAHOVA APHEDZA AMUNA TOERA KUCITANJI?

5. Tisapfundzanji na njira idaphatisirwa Mose na Yahova toera kuombola mbumba Yace?

5 Yahova aphedza Mose toera kuombola Aizraeli. Ndi ndzidzi upi udam’phatisira Yahova? Kodi ndi ndzidzi udaona Mose kuti akhali wakuthema pakumala ‘kupfundziswa udziwisi onsene wa dziko ya Ejitu’? (Mabasa 7:22-25) Nkhabe, Yahova aphatisira Mose pidamala iye kum’phedza mbakhala munthu wakucepeseka na wakukhurudzika. (Mabasa 7:30, 34-36) Yahova apasa Mose cipapo toera kulonga na ntongi wamphambvu kakamwe wa mu Ejitu. (Eks. 9:13-19) Tisapfundzanji na njira idaphatisirwa Mose na Yahova? Yahova asaphatisira ale anayesera kutowezera makhaliro ace, mbanyindira mphambvu zace.—Afil. 4:13.

6. Tisapfundzanji na njira idaphatisirwa Bharzilai na Yahova toera kuphedza Mambo Dhavidhi?

6 Pidapita pyaka pizinji, Yahova aphatisira Bharzilai toera kuphedza Mambo Dhavidhi. Dhavidhi pabodzi na mbumba akhali na ‘njala, akhadaneta, pontho akhali na nyota’ mu ndzidzi ukhathawa iwo Absaloni mwana wa Dhavidhi. Bharzilai pabodzi na anthu anango, aikha umaso wawo pangozwi toera kuphedza Dhavidhi na anthu akhali na iye. Bharzilai akhadakalamba, mbwenye iye nee anyerezera kuti Yahova nee mbadam’phatisirabve. M’mbuto mwace, iye apereka na ntima onsene pinthu pikhali na iye toera kuphedza atumiki a Mulungu. (2 Sam. 17:27-29) Tisapfundzanji? Mwakukhonda tsalakana thunga yathu, Yahova anakwanisa kutiphatisira toera kuphedza Akristu andzathu ali cifupi na ife peno a madziko anango, akuti ali pa nyatwa. (Mis. 3:27, 28; 19:17) Khala nee tinakwanisa kuenda kuna Akristu andzathu  toera kuaphedza, ife tinakwanisa kucita pyakupereka toera kuphedzera basa inacitwa pa dziko yonsene yapantsi pangafunika ciphedzo.—2 Akor. 8:14, 15; 9:11.

7. Kodi Yahova aphatisira tani Simeoni, pontho thangwi yanji njira idam’phatisira iye isatiwangisa?

7 Yahova apikira Simeoni, mamuna wakukalamba na wakukhulupirika mu Yerusalemu, kuti iye nee mbadafa mbadzati kuona Mesiya. Pikiro ineyi yawangisa kakamwe Simeoni, thangwi iye akhadikhira Mesiya mu pyaka pizinji. Yahova apasa nkhombo Simeoni thangwi ya cikhulupiro cace na kupirira kwace. Ntsiku inango, “mukutsogolerwa na nzimu wakucena, iye apita mu templo.” Mu templo iye aona khombwani Yezu, pontho Yahova aphatisira Simeoni toera kulonga profesiya thangwi ya mwana unoyu wakuti mbadakhala Kristu. (Luka 2:25-35) Maseze Simeoni afa Yezu mbadzati kutoma utumiki wace, iye apereka takhuta kakamwe thangwi ya njira idaphatisirwa iye na Yahova. Pontho iye anadzakhala na nkhombo zizinji ntsogolo! Mu dziko ipswa, mamuna unoyu wakukhulupirika anadzaona kuti utongi wa Yezu unadzabweresa nkhombo kuna anthu a madzindza onsene pa dziko yapantsi. (Gen. 22:18) Ife tisaperekambo takhuta thangwi ya miyai yonsene inatipasa Yahova m’basa yace.

8. Ninga pidacita iye kuna Bharnabhe, kodi Yahova anakwanisa kutiphatisira munjira zipi?

8 Mu ndzidzi wa apostolo, mamuna unango akhacemerwa Zuze akhali dzololo toera kuphatisirwa na Yahova. (Mabasa 4:36, 37) Apostolo ampasa dzina ya Bharnabhe, yakuti isabveka “Mwana Wacibalangazo,” panango thangwi iye akhabalangaza mwadidi anango. Mwacitsandzo, Saulo pidamala iye kukhala Nkristu, abale azinji akhagopa kunfendedzera thangwi ya mbiri ikhali na iye yakutcinga mipingo. Mbwenye Bharnabhe abalangaza Saulo mbam’phedza, pontho Saulo panango apereka takhuta kakamwe thangwi ya pyenepi. (Mabasa 9:21, 26-28) Mukupita kwa ndzidzi, abale aona kuti pikhali pyakufunika kubalangaza abale a ku Antiyokiya wa ku Siriya, cisa cakuti cikhali kutali kakamwe. Mbani adatuma iwo? Bharnabhe! Iwo acita cisankhulo cadidi. Thangwi Bhibhlya isalonga kuti Bharnabhe atoma “kuwangisa onsene toera apitirize kubvera Mbuya na ntima onsene.” (Mabasa 11:22-24) Munjira ibodzi ene, Yahova anakwanisa kutiphedza toera kukhala “Mwana Wacibalangazo” kuna Akristu andzathu. Mwacitsandzo, iye anakwanisa kutiphatisira toera kubalangaza ale adaferwa na wawo wakufunika. Peno iye anakwanisa kutiphatisira toera kuenda kaona peno kumenyera ntokodzi munthu wakuti akuduwala peno ali wakutsukwala mbatilonga mafala acibalangazo kuna munthu unoyu. Kodi imwe munatawirisa kuti Yahova akuphatisireni ninga pidacita iye kuna Bharnabhe?—1 Ates. 5:14.

9. Tisapfundzanji na njira idaphatisira Yahova toera kuphedza m’bale anacemerwa Vasily toera kukhala nkulu wa mpingo wadidi?

9 Yahova aphedza m’bale anacemerwa Vasily toera kukhala nkulu wa mpingo wadidi. Vasily pikhali iye na pyaka 26 pyakubalwa akhazikiswa ninga nkulu wa mpingo, iye akhanyerezera kuti nee ali na maluso akukwana toera kuphedza abale na alongo, makamaka ale anathimbana na pinentso. Mbwenye iye apfundza pizinji thangwi ya ciphedzo cidatambira iye na akulu a mpingo anango a maluso, pontho thangwi ya kuenda ku Xikola ya Utumiki wa Umambo. Vasily awangisira kakamwe toera athambaruke. Mwacitsandzo, iye acita ndandanda ya pifuno pingasi pikhafuna iye kukwanirisa. Mu ndzidzi ukhakwanirisa iye pifuno pidakhazikisa iye, mwapang’ono-pang’ono kugopa kwace kukhamala. Cincino iye asalonga: “Pinthu pikhagopa ine, cincino pisanditsandzayisa kakamwe. Yahova angandiphedza toera kugumana lemba yakuthema m’Bhibhlya yakuti inakwanisa kuwangisa  m’bale peno mulongo, pyenepi pisanditsandzayisa kakamwe.” Abale, ninga Vasily, mungaperekeka toera kuphatisirwa na Yahova, iye anakwanisa kukupasani maluso toera kuphata mabasa makulu kakamwe mu mpingo.

KODI YAHOVA APHEDZA AKAZI ANANGO TOERA KUCITANJI?

10. Kodi Abhigaili acitanji, pontho imwe munapfundzanji na citsandzo cace?

10 Dhavidhi pabodzi na amuna akhali na iye, akhatowerwa na Mambo Sauli, natenepa iwo akhafuna ciphedzo. Amuna akhali na Dhavidhi aphemba cakudya pang’ono kuna mamuna wakupfuma wa Izraeli anacemerwa Nabhale. Iwo aenda kam’phemba cakudya, thangwi akhatsidzikiza mabira a Nabhale n’thando. Mbwenye Nabhale, mamuna wakuuma ntima akhonda kuapasa cinthu. Natenepa, Dhavidhi aipirwa, mbafuna kupha Nabhale pabodzi na amuna onsene a panyumba pace. (1 Sam. 25:3-13, 22) Mbwenye Abhigaili, nkazi wa Nabhale, akhali wakubalika na wandzeru. Abhigaili acenjeza Dhavidhi mwaluso toera asiye pyonsene m’manja mwa Yahova. Mafala akucepeseka a Abhigaili na macitiro ace andzeru pyakhuya ntima wa Dhavidhi. Natenepa Dhavidhi adzindikira kuti Abhigaili atumwa na Yahova. (1 Sam. 25:23-28, 32-34) Abhigaili akhali na makhaliro adancitisa kukhala wakufunika kuna Yahova. Munjira ibodzi ene, akazi Acikristu akuti ali na ndzeru, pontho ali na luso yakulonga anakwanisa kuphatisirwa na Yahova toera kuwangisa mabanja awo na anango mu mpingo.—Mis. 24:3; Tito 2:3-5.

11. Ninji pidacita ana acikazi a Salumi, pontho mbani anatowezera citsandzo cawo lero?

11 Pidapita pyaka pizinji, ana acikazi a Salumi aphatisirwambo na Yahova toera kusasanyira mpanda wa Yerusalemu. (Neh. 2:20; 3:12) Maseze pai wawo akhali ntongi, ana acikazi a Salumi akhali dzololo toera kuphata basa ineyi yakunentsa na yakugopswa. (Neh. 4:15-18) Iwo akhali akusiyana na amuna akubvekera a ku Tekoa, akuti “nee acepeseka toera” kuphedzera basa! (Neh. 3:5) Nyerezerani kutsandzaya kudakhala na ana acikazi a Salumi pidaona iwo kuti basa yakusasanyira mpanda yamala ntsiku 52 basi! (Neh. 6:15) Mu ntsiku zathu, alongo akuperekeka asakomerwa na kuphedzera mabasa akupambulika ninga kumanga na kusasanyira papswa nyumba zinaphatisirwa toera kulambira Yahova. Maluso awo, kutsandzaya kwawo na kukhulupirika kwawo kusaaphedza toera kupembera m’basa ineyi.

12. Ninga pidacita iye kuna Tabhita, kodi Yahova anakwanisa kutiphatisira toera kucitanji?

12 Yahova aphedza Tabhita toera ‘kucita pinthu pizinji pyadidi, mbapereka miyoni kuna anyakutcerenga,’ makamaka kuna azice. (Mabasa 9:36) Nakuti Tabhita akhali munthu wakupasa anango pinthu na wakukoma ntima, anthu azinji atsukwala pidafa iye. Mbwenye Tabhita pidalamuswa iye muli akufa na mpostolo Pedhru, iwo atsandzaya kakamwe. (Mabasa 9:39-41) Tisapfundzanji na citsandzo ca Tabhita? Mwakukhonda tsalakana khala takalamba peno nkhabe, ndife mamuna peno nkazi, tonsene tinakwanisa kucita pinthu toera kuphedza abale na alongo athu.—Aheb. 13:16.

13. Kodi mulongo wamanyadzo anacemerwa Ruth aphatisirwa tani na Yahova, pontho ninji pidalonga iye?

13 Mulongo wamanyadzo anacemerwa Ruth akhafuna kukhala misionaryo. Pikhali iye ntsikana, akhaenda kamwaza mphangwa nyumba na nyumba, mbapereka matratado kuna anthu mwakukhonda nentsa. Iye alonga: “Ndikhakomerwa kakamwe na basa ineyi.” Mbwenye kuenda kalonga na anthu nyumba na nyumba thangwi ya Umambo wa Mulungu pikhali pyakunentsa kwa iye. Maseze akhali wamanyadzo, Ruth adzakhala mpainiya wa ndzidzi onsene pikhali iye na pyaka 18 pyakubalwa. Mu caka  1946, Ruth aenda ku Xikola ya Bhibhlya ya Gileade, buluka penepo, aenda katumikira ku Hawaii na Japau. Yahova am’phatisira toera kucita pizinji m’basa yakumwaza mphangwa m’madziko anewa. Pidapita pyaka 80 mbakamwaza mphangwa, Ruth alonga: “Yahova ndzidzi onsene asandibalangaza. Iye asandiphedza toera kukunda manyadzo anga. Ndiri na cinyindiro consene kuti Yahova anakwanisa kuphatisira anthu onsene anan’nyindira.”

TAWIRANI KUPHATISIRWA NA YAHOVA

14. Mwakubverana na Akolose 1:29, tisafunika kucitanji toera tiphatisirwe na Yahova?

14 Mu pyaka pizinji, Yahova asaphatisira atumiki ace toera kucita mabasa akusiyana-siyana. Kodi iye anakuphatisirani toera kucitanji? Pyonsene pisanyindira kuwangisira kunafuna imwe kucita. (Lerini Akolose 1:29.) Mungakhala dzololo toera kuphatisirwa na Yahova, iye anakuphedzani toera kukhala m’mwazi mphangwa waphinga, mpfundzisi wadidi, m’balangazi wadidi, nyakuphata basa waluso, xamwali wadidi peno pyonsene pinafuna iye toera kukwanirisa cifuno cace.

15. Mwakubverana na 1 Timoti 4:12, 15, aphale asafunika kuphembanji kuna Yahova?

15 Ndiye tani kwa aphale akuti ali kukula? Asafunika kakamwe abale aphinga toera atumikire ninga atumiki akutumikira. Mipingo mizinji iri na akulu a mpingo azinji kupiringana atumiki akutumikira. Kodi imwe aphale munakwanisa kukhala na cifuno cakucita mabasa mazinji mu mpingo? Midzidzi inango abale anango asalonga: “Kwa ine pyakwana kukhala m’mwazi mphangwa.” Khala musanyerezerambo tenepo, phembani Yahova toera akuphedzeni kuti mukhale na cifuno cakutumikira ninga ntumiki wakutumikira, mbakupasani mphambvu yakucita pyonsene pinakwanisa imwe toera kuntumikira. (Koel. 12:1) Ife tisafuna ciphedzo canu!—Lerini 1 Timoti 4:12, 15.

16. Ninji pinafunika ife kuphemba kuna Yahova, pontho thangwi yanji?

16 Yahova anakwanisa kukuphatisirani toera kucita pyonsene pinafuna iye. Natenepa, m’phembeni toera akupaseni cifuno cakucita basa yace, buluka penepo, m’phembeni toera akupaseni mphambvu inafuna imwe. Mwakukhonda tsalakana khala mwakalamba peno nkhabe, phatisirani ndzidzi wanu, mphambvu zanu na pinthu pinango piri na imwe toera kupasa mbiri Yahova. (Koel. 9:10) Mungapaswa mwai toera kucita pizinji m’basa ya Yahova, lekani kukhonda mwakucimbiza mbamunyerezera kuti nee munakwanisa kucita basa idapaswa imwe. Ndi mwai ukulu kucita pyonsene pinakwanisa ife toera kupasa mbiri Babathu waufuni!

NYIMBO 127 Ndisafunika Kukhala Munthu wa Ntundu Wanji?

^ ndima 5 Kodi imwe musanyerezera kuti mbamudacita pizinji m’basa ya Yahova? Kodi musadzudzumika, mbamunyerezera khala musapitiriza kukhala wakufunika kuna iye? Peno musanyerezera kuti nee musafunika kucita pizinji toera kutumikira Yahova ninga munafuna iye? Nsolo uno unapangiza njira zizinji zakuti Yahova anakwanisa kutipasa cifuno na mphambvu toera kukhala pyonsene pinafuna iye kuti tikwanirise cifuniro cace.

^ ndima 3 Maseze Paulu alembera tsamba Akristu a mu ndzidzi wa apostolo, mafalace asaphatambo basa kuna atumiki onsene a Yahova.