Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 40

Pitirizani Kucita Pinafuna Mulungu mu “Ntsiku Zakumalisa”

Pitirizani Kucita Pinafuna Mulungu mu “Ntsiku Zakumalisa”

“Khalani dzololo na akuwanga, ndzidzi onsene khalani na pizinji toera kucita m’basa ya Mbuya.”—1 AKOR. 15:58.

NYIMBO 58 Sakani Anthu Antendere

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Ninji pinatipasa cinyindiro cakuti tikukhala mu “ntsiku zakumalisa”?

KODI imwe mwabalwa pidapita caka 1914? Khala ndi tenepo, imwe muli kukhala mu ‘ntsiku zino zakumalisa’ za makhaliro dziko ino. (2 Tim. 3:1) Ife tonsene tisabva pinthu pidalonga Yezu kuti pinacitika mu ntsiku zakumalisa. Pinthu pyenepi pisaphataniza nkhondo, kusoweka kwa cakudya, piteketeke, mautenda, kukhonda kubvera mwambo na kutcingwa kwa atumiki a Yahova. (Mat. 24:3, 7-9, 12; Luka 21:10-12) Ife tisaonambo anthu adalongwa kale na mpostolo Paulu. (Onani bokosi “ Makhaliro a Anthu Lero.”) Ninga alambiri a Yahova, ife tiri na cinyindiro cakuti tikukhala ‘kunkhomo kwa ntsiku zakumalisa.’—Mik. 4:1.

2. Ndi mibvundzo ipi inafuna ife kutawira?

2 Papita ndzidzi uzinji kakamwe kutomera mu caka 1914, natenepa ife tikukhala kunkhomo kwa “ntsiku zakumalisa.” Nakuti kumala kuli cifupi, tisafunika kudziwa matawiro a mibvundzo mingasi yakufunika kakamwe: Ndi pinthu pipi pinafuna kudzacitika kunkhomo kwa “ntsiku zakumalisa”? Kodi mu ndzidzi unadikhira ife pinthu pyenepi, Yahova asadikhirambo kuti ticitenji?

NINJI PINAFUNA KUCITIKA KUNKHOMO KWA “NTSIKU ZAKUMALISA”?

3. Mwakubverana na profesiya inagumanika pa 1 Atesalonika 5:1-3, atsogoleri a dziko anadzalonganji?

3 Lerini 1 Atesalonika 5:1-3. Paulu alonga “ntsiku ya Yahova.” Ninga pinapangizwa m’mavesi anewa, mpostolo Paulu akhalonga pya ndzidzi unafuna kutoma na kufudzwa kwa “Bhabhilonya Wankulu” wakuti ndi utongi wa dziko yonsene wa uphemberi wauthambi, mpaka pa Armajedhoni. (Apok. 16:14, 16; 17:5) Ntsiku ineyi mbidzati kufika, atsogoleri a dziko anadzalonga “Ntendere na citsidzikizo!” (M’mabhibhlya anango fala ineyi yathumburuzwa:  “Ntendere na kutsidzikizika.”) Atsogoleri a dziko midzidzi inango asaphatisira mafala mabodzi ene angafuna kukhazikisa uxamwali na madzindza anango. * Mbwenye mafala akuti “ntendere na citsidzikizo” analongwa m’Bhibhlya anadzakhala akusiyana. Thangwi yanji? Pyenepi pingacitika, anthu panango ananyerezera kuti atsogoleri a dziko acitisa dziko kukhala yakutsidzikizika kakamwe. Mbwenye kufudzwa kwawo ‘kunafika mwakututumusa’ mbakutomesa “nyatwa ikulu.”—Mat. 24:21.

Lekani kunyengezwa na atsogoleri a dziko na mafala awo authambi akuti “ntendere na citsidzikizo” (Onani ndima 3-6) *

4. (a) Ninji pinakhonda ife kudziwa thangwi ya mafala akuti “ntendere na citsidzikizo”? (b) Ndi pinthu pipi pinadziwa ife?

4 Ndi pinthu pyakucepa pinadziwa ife thangwi ya mafala akuti “ntendere na citsidzikizo.” Mbwenye pinango nee tisapidziwa. Ife nkhabe dziwa pinafuna kucitisa atsogoleri a dziko kulonga mafala anewa, peno anaalonga tani. Pontho ife nkhabe dziwa kuti mafala anewa anadzalongwa kazinji kene peno kabodzi basi. Mwakukhonda tsalakana pinafuna kucitika, pinadziwa ife ndi ipi: Cipo tisafunika kunyengezwa toera kukhulupira kuti atsogoleri a dziko anakwanisa kukhazikisa ntendere pa dziko yonsene. Mbwenye mafala anewa angalongwa, ndi cipangizo cakukwanirisika kwa profesiya ya Bhibhlya. Ceneci ndi cidzindikiro cakuti “ntsiku ya Yahova” iri dhuzi na kutoma!

5. Kodi lemba ya 1 Atesalonika 5:4-6 isatiphedza tani toera tikhale akukhunganyika “ntsiku ya Yahova” mbidzati kufika?

5 Lerini 1 Atesalonika 5:4-6. Cenjezo ya Paulu isapangiza pinafunika ife kucita toera tikhale akukhunganyika “ntsiku ya Yahova” mbidzati kufika. Ife “nee tisafunika kugona ninga pinacita anthu anango.” Mbwenye ‘tisafunika kupitiriza kukhala maso.’ Mwacitsandzo, tisafunika kucita mphole-mphole toera tipitirize na unakatinakati wathu, pontho cipo tisafunika kucita khundu ya ndale. Tingacita khundu mu pinthu pyenepi, tikucita “khundu ya dziko.” (Juw. 15:19) Ife tisadziwa kuti Umambo wa Mulungu ndiwo basi unafuna kubweresa ntendere pa dziko yonsene.

6. Tisafunika kuphedza anthu toera acitenji, pontho thangwi yanji?

6 Kusiyapo kukhala maso, ife tisafunikambo kuphedza anango toera adziwe pinalonga Bhibhlya thangwi ya pinthu pinafuna kucitika pa dziko yonsene. Ife tisafunika kucita pyenepi cincino thangwi nyatwa ikulu ingatoma pinadzakhala pyakunentsa kakamwe toera anthu atome kutumikira Yahova. Na thangwi ineyi, basa yathu yakumwaza mphangwa isafunika kucitwa mwakucimbiza kakamwe! *

PITIRIZANI KUKHALA APHINGA M’BASA YAKUMWAZA MPHANGWA

Tingamwaza mphangwa lero, tisapangiza kuti basi ene ndi Umambo wa Mulungu unafuna kubweresa citsidzikizo candimomwene pa dziko yonsene (Onani ndima 7-9)

7. Kodi Yahova asadikhira kuti ticitenji cincino?

7 Ndzidzi pang’ono mbidzati kutoma “ntsiku” yace, Yahova asadikhira kuti tipitirize kukhala aphinga m’basa yakumwaza mphangwa. Tisafunika kukhala na cinyindiro cakuti ife tiri na  “pizinji toera kucita m’basa ya Mbuya.” (1 Akor. 15:58) Yezu alonga pinthu pikhafunika ife kucita. Pidalonga iye thangwi ya pinthu pyakuti mbapidacitika mu ntsiku zakumalisa, iye athimiza: “Pontho, pakutoma mphangwa zadidi zisafunika kumwazwa kwa anthu a madzindza onsene.” (Marko 13:4, 8, 10; Mat. 24:14) Nyerezerani basi: Ndzidzi onsene unaenda imwe mu utumiki, muli kuphedzera kukwanirisika kwa profesiya ya Bhibhlya!

8. Tisadziwa tani kuti basa yakumwaza mphangwa za Umambo ikupitiriza kuthambaruka?

8 Ndiye tani thangwi yakuthambaruka kwa basa yakumwaza mphangwa za Umambo? Pyaka pyonsene, anthu azinji ali kubva mphangwa zadidi za Umambo. Mwacitsandzo, nyerezerani kuthimizirika kwa amwazi mphangwa pa dziko yonsene yapantsi mu ntsiku zino zakumalisa. Mu caka 1914 tikhali na amwazi mphangwa akukwana 5.155 m’madziko 43. Lero tiri na amwazi mphangwa akupiringana mamiliyau 8.5 m’madziko akukwana 240! Ngakhale tenepo, basa yathu idzati kufika kunkhomo. Tisafunika kupitiriza kupanga anthu kuti Umambo wa Mulungu ndiwo basi unafuna kumalisa nyatwa zinathimbana na anthu.—Masal. 145:11-13.

9. Thangwi yanji tisafunika kupitiriza kumwaza mphangwa?

9 Ife tinasiya kumwaza mphangwa za Umambo basi ene Yahova angatipanga kuti lekani kucita pontho basa ineyi. Kodi ndi ndzidzi ungasi udasala toera anthu adziwe Yahova Mulungu na Yezu Kristu? (Juw. 17:3) Ife nkhabe kupidziwa. Pinadziwa ife ndi pyakuti mpaka nyatwa ikulu kutoma, anthu onsene akuti ‘mitima yawo iri dzololo toera kutambira umaso wakukhonda mala’ anadzatawira mphangwa zadidi. (Mabasa 13:48) Tinaphedza tani anthu anewa ndzidzi mbuciripo?

10. Ndi ciphedzo cipi cinatipasa Yahova toera kupfundzisa anthu undimomwene?

10 Kubulukira mu gulu yace, Yahova asatipasa pyonsene pinafuna ife toera kupfundzisa anthu undimomwene. Mwacitsandzo, ife tisapfundziswa masumana onsene pa misonkhano ya pakati pa sumana. Misonkhano ineyi isatiphedza kudziwa pinafunika ife kulonga m’maulendo akutoma na m’maulendo akubwereza. Pontho isatipfundzisa kuti tinacitisa tani mapfundziro a Bhibhlya. Gulu ya Yahova isatipasambo mabukhu akusiyana-siyana anagumanika M’bokosi yathu Yakupfundzisa.  Mabukhu anewa asatiphedza toera . . .

 •   kutomesa makani,

 • kukulisa cifuno,

 • kucitisa anthu toera afune kupfundza pizinji,

 • kupfundzisa undimomwene anyakupfundza athu a Bhibhlya na

 • kuphemba anthu anapangiza cifuno toera apite mu saiti yathu na kuacemera toera agumanike pa misonkhano yathu.

Mwandimomwene, nee pyakwana kudziwa kuti tiri na maferamentu anewa. Ife tisafunika kuaphatisira. * Mwacitsandzo, mungamala kucedza na munthu adapangiza cifuno, musafunika kunsiyira tratado peno revista, iye anasala mbaileri mpaka imwe kubwerera pontho. M’bodzi na m’bodzi wa ife asafunika kukhala waphinga miyezi yonsene m’basa yakumwaza mphangwa za Umambo.

11. Thangwi yanji Curso da Bíblia On-line yacitwa?

11 Toera kuona citsandzo cinango cinapangiza kuti Yahova asapfundzisa tani undimomwene, pitani pa Curso da Bíblia On-line mu jw.org®. Pitani pa ENSINOS BÍBLICOS > LIÇÕES ON-LINE.) Thangwi yanji makhundu anewa acitwa? Miyezi yonsene anthu azinji asasaka mu Interneti makhundu analonga pya pipfundziso pya Bhibhlya. Misolo ya pfundziro inagumanika mu saiti yathu isaphedza anthu anewa toera apfundze undimomwene wa Mafala a Mulungu. Panango anango mwa anthu analonga na imwe ananyinyirika toera kutawira pfundziro ya Bhibhlya. Apangizeni misolo ineyi mu saiti yathu peno atumizireni linki ya misolo ineyi. *

12. Kodi munthu anapfundzanji na ciphedzo ca Curso da Bíblia On-line?

12 Mu Curso da Bíblia On-line musagumanika misolo iyi: “A Bíblia e seu Autor,” “Os principais personagens da Bíblia,” na “A mensagem da Bíblia sobre um futuro melhor.” Pakudinga misolo ineyi, munthu anadziwa ipi:

 • Bhibhlya inakwanisa tani kuphedza munthu

 • Mbani Yahova, Yezu na aanju

 • Thangwi yanji Mulungu acita anthu

 • Thangwi yanji pasaoneka nyatwa na uipi

Misolo ineyi isafokotozambo kuti Yahova . . .

 • anadzamalisa nyatwa na kufa,

 • anadzalamusa anyakufa,

 • Umambo wace unadzapitira mbuto mautongi a anthu.

13. Kodi programu ya lições on-line, isapitira mbuto masasanyiro a pfundziro ya Bhibhlya? Fokotozani.

13 Programu ya lições on-line nee isapitira mbuto masasanyiro a pfundziro ya Bhibhlya. Yezu atipasa mwai wakucita anyakupfundza. Ife tisadikhira kuti anthu anapangiza cifuno mbaona programu ya lições on-line anakomerwa nayo mbafuna kupfundza pizinji. Panango pyenepi pinaacitisa kutawira kupfundza Bhibhlya. Kunkhomo kwa pfundziro ibodzi na ibodzi, nyakuleri asaphembwa toera aphembe munthu kuti ampfundzise Bhibhlya. Kubulukira mu saiti yathu, tisatambira maphembo ntsiku zonsene a pfundziro ya Bhibhlya akupiringana 230 pa dziko yonsene yapantsi! Mwakukhonda penula, kupfundza Bhibhlya na ciphedzo ca m’bodzi wa Mboni za Yahova ndi kwakufunika kakamwe!

PITIRIZANI KUCITA ANYAKUPFUNDZA

14. Mwakubverana na pitsogolero pinagumanika pa Mateu 28:19, 20, tisafunika kuwangisira toera kucitanji, pontho thangwi yanji?

14 Lerini Mateu 28:19, 20. Tingacitisa mapfundziro a Bhibhlya tisafunika kuwangisira toera ‘kucita anyakupfundza . . . , na kuapfundzisa kubvera pinthu pyonsene pidalonga Yezu.’ Tisafunika kuphedza anthu toera abvesese kuti thangwi yanji ndi pyakufunika kwa iwo kusankhula kutumikira Yahova na kuphedzera Umambo  wace. Pyenepi pisabveka kuti tisafunika kuphedza anthu toera aphatisire pinapfundza iwo na kuperekeka kuna Yahova mbabatizwa. Angacita pyenepi iwo anakwanisa kupulumuka pa ntsiku ya Yahova.—1 Ped. 3:21.

15. Ndi pinthu pipi pyakuti nee tisafunika kupicita, pontho thangwi yanji?

15 Mwakubverana na pidadinga ife pakutoma, cincino tiri dhuzi kakamwe na kumala kwa makhaliro ano a dziko. Na thangwi ineyi, ife nee tiri na ndzidzi toera kupfundza na ale akuti nkhabe funa kukhala anyakupfundza a Kristu. (1 Akor. 9:26) Basa yathu isafunika kucitwa mwakucimbiza kakamwe! Pali na anthu azinji kakamwe akuti asafunika kubva mphangwa za Umambo kumala mbakudzati kufika.

LEKANI KUCITA KHUNDU MU UPHEMBERI WAUTHAMBI

16. Mwakubverana na Apokalipse 18:2, 4, 5, 8, ife tonsene tisafunika kucitanji? (Onanimbo cidzindikiro capantsi.)

16 Lerini Apokalipse 18:2, 4, 5, 8Mavesi anewa asapangiza pinthu pingasi pyakuti Yahova asadikhira kuna alambira ace toera apicite. Akristu onsene andimomwene asafunika kukhala na cinyindiro cakuti nee asacita khundu ya Bhabhilonya Wankulu. Mbadzati kupfundza undimomwene, nyakupfundza Bhibhlya panango akhacita khundu ya uphemberi wauthambi. Iye panango akhagumanika m’mabasa a uphemberi wace. Panango akhapereka kobiri toera kuphedzera uphemberi wace. Nyakupfundza Bhibhlya mbadzati kutawirwa toera kukhala m’mwazi mphangwa wakukhonda kubatizwa, iye asafunika kukhala na cinyindiro cakuti nee asacitabve khundu mu uphemberi wauthambi. Iye asafunika kulembera tsamba gereja yace peno nsoka unango wakuti usacita khundu ya Bhabhilonya Wankulu kuti iye nee asacitabve khundu yawo. *

17. Ndi mabasa akuti Nkristu asafunika kuacalira, pontho thangwi yanji?

17 Nkristu wandimomwene asafunika kukhala na cinyindiro cakuti basa yace yakudziko nee isacita khundu ya Bhabhilonya Wankulu. (2 Akor. 6:14-17) Mwacitsandzo, iye nee asafunika kuphata basa pa gereja. Kusiyapo pyenepi, Nkristu wakuti akuphatira basa nyamalonda nee mbadatawira kucita basa yakuti isaphedzera ulambiri wauthambi. Khala iye ali na malonda ace ene, iye nee mbadatawira kucita cibverano toera kucita basa yakuti isacita khundu ya Bhabhilonya Wankulu. Thangwi yanji tiri akutonga toera kubvera midida ineyi? Thangwi ife nee tisafuna kucita khundu ibodzi ya pipfundziso na macitiro akuipa a uphemberi wauthambi, macitiro  akuti Mulungu asaaona kuti ndi akukhonda cena.—Iza. 52:11. *

18. Kodi m’bale abvera tani midida ya Bhibhlya kubasa yace yakudziko?

18 Pyaka pingasi nduli, nkulu wa mpingo m’bodzi akhadaphembwa toera kucita basa yaukarpinteiro pa gereja ya mu nzinda unakhala iye. Mwanaciro basa ineyi akhadziwa kuti m’bale unoyu asakhonda kucita basa m’magereja. Mbwenye ndzidzi unoyu, mwanaciro basa akhadamala ndzeru kuti anagumana kupi munthu unango toera kucita basa ineyi. Ngakhale tenepo, m’bale akhonda kuswa midida ya Bhibhlya mbakhonda kucita basa ineyi. Sumana idatowera, tsamba ya mphangwa yapacisa ceneci yapangiza foto ya karpinteiro unango akumanika kuruju pa gereja ineyi. M’bale wathu mbadatawira basa ineyi, foto yace mbidagumanika pa tsamba ya mphangwa. Pyenepi mbipidakhuya makhaliro ace na abale ace Acikristu! Kusiyapo pyenepi, mbapidakhuyambo Yahova.

TAPFUNDZANJI?

19-20. (a) Kodi tapfundzanji mpaka pano? (b) Ndi pinthu pipi pinango pinafuna kupfundza ife?

19 Mwakubverana na profesiya ya Bhibhlya, cinthu cinadikhira ife kucitika pa dziko yonsene yapantsi ndi mafala akuti “ntendere na citsidzikizo.” Thangwi ya pidatipfundzisa Yahova, ife tisadziwa kuti madzindza nee anakwanisa kubweresa ntendere wandimomwene na wakwenda na kwenda. Tisafunika kucitanji ndzidzi unoyu mbudzati kufika na kufudzwa mwakututumusa mbakudzati kucitika? Yahova asadikhira kuti tikhale aphinga m’basa yakumwaza mphangwa za Umambo na kucita anyakupfundza azinji. Mu ndzidzi ubodzi ene, tisafunika kukhala kutali na macitiro onsene a uphemberi wauthambi. Pyenepi pisaphataniza kusiya kucita khundu ya Bhabhilonya Wankulu peno kucalira kuphata basa yakuti isaphedzera macitiro a Bhabhilonya Wankulu.

20 Pana pinthu pinango pyakuti pinadzacitika kunkhomo kwa “ntsiku zakumalisa.” Yahova asadikhira kuti ife ticite pinthu pinango. Ndi pinthu pipi, pontho tinakhunganyika tani ku pinthu pyenepi pinafuna kucitika ntsogolo? Tinadzadinga pyenepi mu nsolo unatowera.

NYIMBO 71 Ndife Anyankhondo a Yahova!

^ ndima 5 Mwakukhonda dembuka tinadzabva atsogoleri a dziko mbalonga kuti takwanisa “ntendere na citsidzikizo!” Ceneci cinadzakhala cidzindikiro cakuti nyatwa ikulu iri dhuzi toera kutoma. Kodi Yahova asadikhira kuti ticitenji cincino mpaka pa ndzidzi unoyu? Nsolo uno unatawira mbvundzo unoyu.

^ ndima 3 Mwacitsandzo, mu saiti ya Nações Unidas musagumanika nsolo wakuti “manter a paz e a segurança internacionais”.

^ ndima 10 Toera kuona mphangwa zakuthimizirika kuti tinaphatisira tani mabukhu anagumanika m’Bokosi Yakupfundzisa, onani nsolo wakuti “Kupfundzisa Undimomwene” mu Ncenjezi wa Outubro wa 2018.

^ ndima 11 Makhundu anewa cincino asagumanika n’Cingerezi na n’Cizungu, pontho anadzagumanikambo mu pilongero pinango ntsogolo.

^ ndima 16 Ife tisafunika kucalira mbuto ninga zinasendzekera anapiana peno mbuto za masendzekero zakuti zisacita khundu ya uphemberi wauthambi. Mwacitsandzo, thangwi ya nsoka wa ACM (Associação Cristã de Moços) onani Perguntas dos Leitoresmu A Sentinela ya 15 de Julho de 1979. Tisafunikambo kucita mphole-mphole na ACF (Associação Cristã de Feminina). Ngakhale ale anacita khundu ya misoka ya ACM/ACF anakwanisa kulonga kuti mabasa awo nee asaphataniza pyauphemberi, mbwenye mwandimomwene asaphedzera uphemberi.

^ ndima 17 Toera kugumana mphangwa zakuthimizirika zinalonga Bhibhlya thangwi ya mabasa akuti asacita khundu ya mauphemberi, onani Perguntas dos Leitoresmu A Sentinela ya 15 de Abril de 1999.

^ ndima 83 FOTO PA TSAMBA: Anthu ali pa mbuto yakumwera xaya akudzumatirwa na “Mphangwa” zinaona iwo mu televizau zinalonga thangwi ya “ntendere na citsidzikizo.” Mbwenye banja ibodzi ya Mboni za Yahova yakuti ikupuma pakubuluka m’basa ya m’munda, nee ikunyengezwa na mphangwa zenezi.