Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 NSOLO WA PFUNDZIRO 43

Lambirani Basi Ene Yahova

Lambirani Basi Ene Yahova

“Ndi Yahova Mulungu? wako anafunika iwe kulambira, pontho ndiye basi anafunika iwe kutumikira.”—MAT. 4:10.

NYIMBO 51 Taperekeka Kwa Mulungu!

PINAFUNA IFE KUPFUNDZA *

1. Thangwi yanji tisafunika basi ene kulambira Yahova?

IFE tisafunika basi ene kulambira Yahova, thangwi ndiye adaticita mbatipasa umaso. (Apok. 4:11) Mbwenye pana pinentso. Maseze tisafuna Yahova mbatimulemedza, pinthu pinango pinakwanisa kukhala pyakufunika kakamwe kuna ife mbaticimwana kufuna na kulambira basi ene Yahova. Tisafunika kubvesesa kuti pyenepi pinacitika tani. Pakutoma, tinapfundza kuti pisabvekanji kulambira basi ene Yahova.

2. Mwakubverana na Eksodo 34:14, tinacitanji khala tisalambira basi ene Yahova?

2 M’Bhibhlya, kufuna kakamwe Yahova kusaphataniza kulambira basi ene iye. Nee tinatawirisa kuti munthu peno cinthu cinango cikhale cakufunika kakamwe kuna ife, kusiyapo Yahova.—Lerini Eksodo 34:14.

3. Thangwi yanji nee tisatumikira Yahova mwakukhonda dziwa?

3 Ife nee tisatumikira Yahova mwakukhonda dziwa. Thangwi yanji? Pinthu pidapfundza ife thangwi ya Yahova ndipyo pinaticitisa kuntumikira. Ife tatoma kudzumatirwa na makhaliro ace adidi kakamwe. Ife tisadziwa pinthu pinakomerwa na Yahova na pinakhonda kukomerwa na iye, natenepa ifembo tisaida pinthu pinaida iye, mbatikomerwa na pinthu pinakomerwa na iye. Tisabvesesa, pontho tisaphedzera cifuniro cace kuna ife. Ife tisatsandzaya thangwi iye atipasa mwai wakukhala axamwali ace. (Masal. 25:14) Pyonsene pinapfundza ife thangwi ya Nciti wathu, pisatiphedza toera kukhala na uxamwali wakuwanga na iye.—Tiya. 4:8.

4. (a) Dyabo asacitanji toera tifune pang’ono Yahova? (b) Tinapfundzanji mu nsolo uno?

4 Dyabo ndi ntongi wa dziko ino, pontho iye asaiphatisira toera kucitisa kuti pinthu pinafuna anthu pikhale pyakufunika kakamwe kuna iwo, pontho asacitisa kuti pifuno pyathu pyakuipa  pikhale pyakuwanga kakamwe. (Aef. 2:1-3; 1 Juw. 5:19) Iye asafuna kuti tifunembo pinthu pinango toera tikhonde kufuna basi ene Yahova. Tendeni tione njira ziwiri zakuti Dyabo anakwanisa kuziphatisira toera kucita pyenepi. Yakutoma, iye asatiyesera toera kusaka mpfuma; yaciwiri, iye asatiyesera toera tisankhule ubalangazi wakuipa.

LEKANI KUFUNA KAKAMWE KOBIRI

5. Thangwi yanji nee tisafunika kufuna kakamwe kobiri?

5 Tonsene tisafuna kukhala na cakudya cakukwana, nguwo zadidi toera kubvala na mbuto yadidi toera kukhala. Ngakhale tenepo, nee tisafunika kufuna kakamwe kobiri. Lero, anthu azinji ‘asafuna kakamwe kobiri,’ pontho iwo asafuna pinthu pyakuti anakwanisa kupigula na kobiri. (2 Tim. 3:2) Yezu akhadziwa kuti atowereri ace mbadayeserwa toera kufuna kakamwe kobiri. Iye alonga: “Nkhabe munthu anakwanisa kuphatira basa ambuya awiri; thangwi anaida m’bodzi mbafuna unango, peno analemedza m’bodzi mbapwaza unango. Imwe nee munakwanisa kukhala atumiki a Mulungu na a Mpfuma.” (Mat. 6:24) Munthu wakuti asalambira Yahova mu ndzidzi ubodzi ene mbabvunga ndzidzi toera kuyesera kukhala na mpfuma, mwandimomwene munthu unoyu akuyesera kutumikira ambuya awiri. Iye nee akulambira basi ene Yahova.

Ndi maonero api akhali na anthu anango a ku laudhiseya? Mbwenye Yahova na Yezu akhaaona tani? (Onani ndima 6)

6. Tinapfundzanji na mafala adalonga Yezu ku mpingo wa ku Laudhiseya?

6 Cifupi na kumala kwa ndzidzi wa apostolo, anthu a mpingo wa nzinda wa ku Laudhiseya akhadzikuza, mbalonga: “Ine ndine wakupfuma, ndiri na mpfuma, pontho nkhabe cinasowa ine.” Mbwenye pamaso pa Yahova na Yezu iwo akhali ‘pa nyatwa, akutsukwala, atcerengi, maboliboli, pontho akhali cipezipezi.’ Yezu aapasa uphungu, tayu thangwi iwo akhali akupfuma, mbwenye ndi thangwi yakuti kufuna kwawo kakamwe mpfuma kukhaikha pangozwi  uxamwali wawo na Yahova. (Apok. 3:14-17) Tingadzindikira kuti tikutoma kufuna kakamwe mpfuma, mwakukhonda dembuka tisafunika kucalira manyerezero anewa. (1 Tim. 6:7, 8) Tingakhonda kucalira manyerezero akufuna mpfuma, ntimathu unagawika, pontho Yahova nee anadzatawira ulambiri wathu. Iye ‘asafuna kuti atumiki ace alambire iye basi.’ (Deut. 4:24) Mphapo pinakwanisika tani kuti kobiri ikhale yakufunika kakamwe kuna ife?

7-9. Mwapfundzanji na citsandzo ca nkulu wa mpingo anacemerwa David?

7 Onani citsandzo ca David, nkulu wa mpingo waphinga anakhala ku Estados Unidos. Iye alonga kuti akhali nyakuphata basa waphinga. Pa mbuto ikhaphata iye basa, apaswa basa yadidi kakamwe na kobiri izinji, pontho iye akhaoniwa ninga m’bodzi mwa ale anacita mwadidi basa ineyi mu dziko yace. David alonga: “Ndzidzi unoyu, ine ndikhanyerezera kuti pinthu pyenepi pikhali cipangizo ca nkhombo za Yahova.” Kodi pinthu pyenepi pikhalidi nkhombo za Yahova?

8 David atoma kudzindikira kuti basa yace ikhafewesa uxamwali wace na Yahova. Iye alonga: “Pa misonkhano, ngakhale mu utumiki, ine ndikhanyerezera pinentso pya kubasa. Ine ndikhawina kobiri izinji kakamwe, mbwenye ndikhali wakutsukwala, pontho ine na nkazanga tikhanentsana.”

9 David akhafunika kusankhula kuti ndi cinthu cipi cakufunika kakamwe kuna iye. Iye alonga: “Ine ndacita cisankhulo toera kucinja makhaliro anga.” David asasanyira ndandanda yace yakubasa, pontho iye apanga patrau wace pinthu pikhafuna iye kucita. Pyenepi pyacitisa David kuluza basa! Mphapo iye acitanji? Iye alonga: “Mangwana mwace, ndatoma kutumikira ninga mpainiya wakuphedza.” Toera kuphedzeka, David na nkazace atoma kuphata  basa yakucenesa. Mukupita kwa ndzidzi, iye atoma kutumikira ninga mpainiya wa ndzidzi onsene, pontho pidapita ndzidzi ungasi, nkazace atomambo kutumikira ninga mpainiya wa ndzidzi onsene. Banja ineyi yasankhula kuphata basa yakuti anthu azinji asaiona ninga yakupwazika, mbwenye basa inaphata iwo nee ndi cinthu cakufunika kakamwe kuna iwo. Maseze iwo akhali na kobiri yakucepa kakamwe, mbwenye miyezi yonsene iwo akhali na kobiri yakukwana toera kugula pinthu pikhafuna iwo. Iwo asafuna kuikha Yahova pa mbuto yakutoma mu umaso wawo, pontho iwo adzindikira kuti Yahova asatsalakana ale anaikha Umambo wa Mulungu pa mbuto yakutoma.—Mat. 6:31-33.

10. Tinatsidzikiza tani ntimathu?

10 Mwakukhonda tsalakana khala tiri na kobiri izinji peno nkhabe, ife tisafunika kutsidzikiza ntimathu. Tinacita tani pyenepi? Lekani kufuna kakamwe mpfuma. Pontho lekani kutawirisa kuti basa yanu ikhale yakufunika kakamwe kuna imwe kupiringana kutumikira kwanu Yahova. Munadziwa tani khala pyenepi pikucita kuna imwe? Mibvundzo mingasi inafuna imwe kucitika ndi iyi: ‘Kodi ndingakhala pa misonkhano peno mu utumiki, ndzidzi onsene ndisanyerezera pya basa? Kodi ndzidzi onsene ndisadzudzumika mbandinyerezera pyakukhala na kobiri yakukwana ntsogolo? Kodi kobiri na pinthu pyakumanungo pisabweresa nyatwa pabanja panga? Ndiri dzololo toera kuphata basa yakuti anthu anango asaiona ninga yakupwazika toera ndicite pizinji m’basa ya Yahova?’ (1 Tim. 6:9-12) Mu ndzidzi unadinga ife mibvundzo ineyi, tisafunika kukumbuka kuti Yahova asatifuna, pontho apikira mafala awa kuna ale anaperekeka kuna iye: “Ine cipo ndinadzakusiya, pontho cipo ndinadzakuthawa.” Na thangwi ineyi mpostolo Paulu alemba: “Khalani anthu akukhonda kufuna kakamwe kobiri.”—Aheb. 13:5, 6.

SANKHULANI MWADIDI UBALANGAZI WANU

11. Ubalangazi unakwanisa tani kukhuya munthu?

11 Yahova asafuna kuti titsandzaye na umaso, natenepa ubalangazi unakwanisa kutiphedza toera kucita pyenepi. Na thangwi ineyi Bhibhlya isalonga: ‘Nkhabepo cinthu cinango cadidi kakamwe kuna munthu kusiyapo kudya, kumwa, mbatsandzaya na basa yace yakuwanga.’ (Koel. 2:24) Mbwenye ubalangazi uzinji mu dziko unakwanisa kutikhuya toera kucita pinthu pyakuipa. Pyenepi pinakwanisa kucitisa anthu azinji kutoma kutawira peno kufuna pinthu pinaida Mulungu.

Mbani anakhunganya ubalangazi wanu? (Onani ndima 11-14) *

12. Mwakubverana na 1 Akorinto 10:21, 22, thangwi yanji tisafunika kusankhula mwadidi ubalangazi?

 12 Ife tisafuna basi ene kulambira Yahova, natenepa nee tisafunika kudya “pameza ya Yahova na pameza ya madimonyo.” (Lerini 1 Akorinto 10:21, 22.) Kudya pabodzi na munthu unango ndi cipangizo ca uxamwali. Tingasankhula ubalangazi unapangiza pyauphanga, pyakukhulupira mizimu, pyaulukwali peno makhaliro anango akuipa, mwandimomwene tiri kudya cakudya cidakhunganywa na anyamalwa a Mulungu. Tingacita pyenepi, tinabweresa nyatwa kuna ife, mbatifudzambo uxamwali wathu na Yahova.

13-14. Mwakubverana na Tiyago 1:14, 15, thangwi yanji tisafunika kucita mphole-mphole na ubalangazi unasankhula ife? Perekani citsandzo.

13 Onani njira zingasi zinapangiza kuti ubalangazi walandana tani na cakudya. Mu ndzidzi unadya ife, tisasankhula pinthu pinafuna ife kuikha nkanwa. Tingameza cakudya, ico cisatoma kuphata basa m’manungo mwathu, pontho mavitamina a cakudya ceneci asacita khundu ya manungo athu. Cakudya cadidi cinatiphedza toera kukhala na ungumi wadidi, mbwenye cakudya cakuipa nee cinatiphedza toera kukhala na ungumi wadidi. Ife nee tinadzindikira pyenepi pa ndzidzi ubodzi ene, mbwenye tinadzindikira mukupita kwa ndzidzi.

14 Munjira ibodzi ene, tingasankhula ubalangazi, tisafunika kucita mphole-mphole na pinthu pinaikha ife m’manyerezero mwathu. Buluka penepo, ubalangazi udasankhula ife unakwanisa kukhuya manyerezero athu na mabvero athu. Ubalangazi wadidi unatiphedza, mbwenye ubalangazi wakuipa nee unatiphedza. (Lerini Tiyago 1:14, 15.) Ife nee tinakwanisa kudzindikira pa ndzidzi ubodzi ene kuti ubalangazi wakuipa usatikhuya tani, mbwenye mukupita kwa ndzidzi tinadzindikira pyenepi. Na thangwi ineyi, Bhibhlya isatipanga: “Lekani kunyengezwa: Mulungu nkhabe kusingirirwa, thangwi ule anabzwala mukutsogolerwa na pifuno pyace pyaunyama, anadzabvuna kufa thangwi ya pifuno pyace pyaunyama.” (Agal. 6:7, 8) Mphyakufunika kakamwe kuna ife kukhonda ubalangazi onsene unatsogolera munthu toera kucita pinthu pinaida Yahova!—Masal. 97:10.

15. Ndi muoni upi unatipasa Yahova?

15 Atumiki azinji a Yahova asakomerwa na kuona JW Broadcasting®, yakuti ndi televizau yathu ya mu interneti. Mulongo unango anacemerwa Marilyn alonga: “JW Broadcasting isandiphedza toera kukhala munthu wakutsandzaya kakamwe, ine ndisaona pyonsene mwenemu thangwi ndi pyadidi kuna ine. Ndingatsoperwa peno kutsukwala, ndisabalangazwa na nkhani peno programu ya Lemba ya Ntsiku. Pyenepi pisandiphedza kukhala na uxamwali wakuwanga na Yahova, mbandikhala wakuphatana na gulu yace. Masasanyiro a JW Broadcasting acinja umaso wanga.” Kodi imwe musaphedzeka na muoni wa Yahova? Mu JW Broadcasting musagumanika maprogramu mapswa miyezi yonsene, musagumanikambo maprogramu a audhyu na vidhyu, kuphatanizambo nyimbo zakuwangisa zakuti imwe munakwanisa kuziona mbamuzibvesera ndzidzi onsene.

16-17. Thangwi yanji tisafunika kucita mphole-mphole na ndzidzi unaphatisira ife mu ubalangazi, pontho tinacita tani pyenepi?

16 Ife nee tisafunika kucita mphole-mphole basi ene na ubalangazi unasankhula ife, mbwenye tisafunikambo kucita mphole-mphole na ndzidzi unabvunga ife na ubalangazi. Tingakhonda kucita mphole-mphole, tinabvunga ndzidzi uzinji kakamwe na ubalangazi, m’mbuto mwakutumikira Yahova. Anthu azinji asaona kuti ndi pyakunentsa kugawa ndzidzi.  Mulongo unango anacemerwa Abigail, wakuti ali na pyaka 18 pyakubalwa, alonga: “Kuona televizau kusandiphedza toera kukhala na mphambvu zipswa pakumala kuphata basa pa ntsiku. Mbwenye ndingakhonda kucita mphole-mphole ndinamala ndzidzi uzinji mbandikaona televizau.” M’bale unango anacemerwa Samuel, wa pyaka 21 pyakubalwa, alonga: “Midzidzi inango ine ndisaona mavidhyu mazinji mang’ono mu interneti. Ine ndisatoma kuona ibodzi, mbandidzati kudzindikira, ndisamala midzidzi mitatu peno minai mbandikaona mavidhyu.”

17 Munakwanisa tani kugawa ndzidzi unaphatisira imwe na ubalangazi? Pakutoma, musafunika kuona kuti ndi ndzidzi ungasi unaphatisira imwe na ubalangazi. Munacita tani pyenepi? Lembani pa tsamba ndzidzi unabvunga imwe na kuona televizau, kuona pinthu mu interneti na kugwa game mu ntokodzi mwanu. Mungaona kuti musabvunga ndzidzi uzinji kakamwe, citani ndandanda. Pakutoma, khazikisani ndzidzi toera kucita pinthu pyakufunika kakamwe, buluka penepo, khazikisani ndzidzi toera kucita ubalangazi. Mungamala, phembani Yahova toera akuphedzeni kutowezera ndandanda yanu. Mungacita pyenepi, munakhala na ndzidzi, pontho na mphambvu toera kucita pfundziro ya Bhibhlya ya munthu paekha, kulambira kwa banja, kugumanika pa misonkhano mbamutumikira Yahova m’basa yakumwaza mphangwa. Pontho, nee munadzapasika mulando thangwi ya ndzidzi unaphatisira imwe mu ubalangazi.

PITIRIZANI KULAMBIRA YAHOVA BASI

18-19. Tinapangiza tani kuti tisalambira Yahova basi?

18 Pidamala iye kulemba pya dziko ipswa inafuna kudza na kumala kwa dziko ya Sathani, mpostolo Pedhru alonga: “Abale anga akufunika, nakuti musadikhira pinthu pyenepi, citani pyonsene pinakwanisa imwe toera pakumalisa mugumaniwe kuti ndimwe anthu akusowa midonthi, akusowa mulando, pontho kuti muli muntendere.” (2 Ped. 3:14) Tingabvera uphungu unoyu, mbaticita pyonsene pinakwanisa ife toera kupitiriza na makhaliro adidi, mbatikhala akucena mwauzimu, tinapangiza kuti tisalambira Yahova basi.

19 Sathani na dziko yace anapitiriza kutiyesera toera tikhonde kuikha Yahova pa mbuto yakutoma. (Luka 4:13) Mbwenye mwakukhonda tsalakana pinentso pinathimbana na ife, nee tinatawirisa munthu peno cinthu cinango cikhale pa mbuto yakutoma kusiyapo Yahova. Ife tiri akutonga kulambira Yahova basi.

NYIMBO 30 Baba Wanga, Mulungu Wanga na Xamwali Wanga

^ ndima 5 Ife tisakomerwa kutumikira Yahova. Kodi ife tisalambira iye basi? Pisankhulo pinacita ife pisatawira mbvundzo unoyu. Tendeni tione pinthu pyakuti pinakwanisa kutiphedza kuona khala tisatumikira basi ene Yahova peno nkhabe.

^ ndima 53 MAFOTO PA TSAMBA: Ife nee tinadya cakudya cidaphikwa nkuzinya yakusowa unyai. Munjira ibodzi ene, ife nee tisafunikambo kuona ubalangazi unapangiza pyauphanga, pyaulukwali peno pyakukhulupira mizimu