Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kupfundzisa Undimomwene

Kupfundzisa Undimomwene

‘Imwe Yahova, . . . mafala anu onsene ndi undimomwene.’—MASALMO 119:159, 160.

NYIMBO: 29, 53

1, 2. (a) Ndi basa ipi ikhali yakufunika kakamwe kuna Yezu, pontho thangwi yanji? (b) Tisafunika kucitanji toera tipembere ninga ‘anyakuphata basa pabodzi na Mulungu’?

YEZU KRISTU akhali nyakupala matabwa na mpfundzisi. (Marko 6:3; Aroma 15:8) Iye acita mwadidi mabasa onsene. Ninga nyakupala matabwa, iye apfundza kuti anaphatisira tani mafaramentu toera kucita pinthu. Ninga mpfundzisi, iye aphatisira mwadidi luso yace yakudziwa Malemba, mbaphedza anthu onsene toera kubvesesa undimomwene wa Mafala a Mulungu. (Mateo 7:28; Luka 24:32, 45) Pikhali Yezu na pyaka 30 pyakubalwa, asiya basa yakupala matabwa mbakhala mpfundzisi thangwi akhadziwa kuti ineyi ikhali basa yakufunika kakamwe. Iye alonga kuti kumwaza mphangwa zadidi za Umambo wa Mulungu ikhali ibodzi mwa mathangwi adatumirwa iye na Mulungu pa dziko yapantsi. (Mateo 20:28; Luka 3:23; 4:43) Yezu akhaikha manyerezero ace m’basa yakumwaza mphangwa, pontho iye akhafuna kuti anango acitembo pibodzi pyene.—Mateo 9:35-38.

2 Azinji a ife nee ndi anyakupala matabwa, mbwenye ndife amwazi mphangwa anapfundzisa anango mphangwa zadidi. Basa ineyi ndi yakufunika kakamwe yakuti isaphedzerwa na Mulungu.  Mwandimomwene, ife tisacemerwa ‘anyakuphata basa pabodzi na Mulungu.’ (1 Akorinto 3:9; 2 Akorinto 6:4) Tisatawirambo pidalonga nyamasalmo: ‘Mafala anu onsene ndi undimomwene.’ (Masalmo 119:159, 160) Mafala a Yahova ndi undimomwene. Ndi thangwi yace tisafunika kukhala na cinyindiro cakuti ‘tisaphatisira mwadidi mafala a undimomwene’ mu utumiki wathu. (Lerini 2 Timoti 2:15.) Natenepa tisafunika kuwangisira kakamwe toera kukhala na maluso akuphatisira mwadidi Bhibhlya, mafaramentu mazinji anaphatisira ife toera kupfundzisa anango pya Yahova, Yezu na Umambo. Toera tikwanise kupembera mu utumiki wathu, gulu ya Yahova isatipasa mafaramentu anango akufunika, natenepa tisafunikambo kudziwa kuti tinaaphatisira tani. Mafaramentu anewa asagumanika m’Bokosi yathu ya Mafaramentu Akupfundzisa.

3. Kodi tisafunika kukhala na cifuno cipi mu utumiki, pontho lemba ya Machitiro 13:48 inatiphedza tani toera kucita pyenepi?

3 Panango munabvundzika kuti thangwi yanji tisalonga Bokosi ya Mafaramentu Akupfundzisa m’mbuto mwakulonga Bokosi ya Mafaramentu Akumwaza Mphangwa. Ndi thangwi yakuti ‘kumwaza mphangwa’ pisabveka kwenda kalonga mphangwa, mbwenye ‘kupfundzisa’ pisabveka kufotokozera munthu mphangwa toera abvesese na kuphatisira pinapfundza iye. Nakuti tikukhala mu ntsiku zakumalisa, tisafunika kukhala na cifuno ca kutomesa mapfundziro a Bhibhlya na kupfundzisa anthu undimomwene toera akhalembo anyakupfundza a Kristu. Pyenepi pisabveka kuti tisafunika kuwangisira toera kusaka ale ‘anatawira undimomwene unapasa umaso wakukhonda mala’ na kuaphedza toera atome kutumikira Yahova.—Lerini Machitiro 13:44-48, Tradução do Novo Mundo.

4. Tinagumana tani ale ‘anatawira undimomwene unapasa umaso wakukhonda mala’?

4 Tinagumana tani ale ‘anatawira undimomwene unapasa umaso wakukhonda mala’? Kuna Akristu akutoma, kumwaza mphangwa ikhali njira ibodzi basi toera kugumana anthu anewa. Yezu apanga anyakupfundzace: ‘Mungapita mu nzinda peno mucisa, sakani mwenemo munthu wakuthema.’ (Mateo 10:11) Tisafunikambo kucita pibodzi pyene lero. Natenepa, khala anthu anamwazira ife mphangwa ndi akudzikuza, peno nkhabe funa kubva pya Mulungu, ife nee tisafunika kudikhira kuti iwo anatawira mphangwa zadidi. Ife tisasaka anthu akucepeseka na ale anafunadi kudziwa undimomwene. Tinakwanisa kulandanisa kusaka kwathu anthu na pikhacita Yezu mu ndzidzi ukhali iye nyakupala matabwa. Pakutoma iye akhasaka matabwa adidi mbadzati kucita cinthu ninga nsuwo, goli peno pinango. Buluka penepo akhakwata bokosi yace ya mafaramentu, mbaphatisira luso yace toera kusasanya cinthu. Munjira ibodzi ene lero, pakutoma tisafunika kusaka anthu akuona ntima, buluka penepo mbatiphatisira mafaramentu athu na maluso athu toera kuaphedza kuti akhalembo anyakupfundza.—Mateo 28:18, 19.

5. Ninji pinafunika ife kudziwa thangwi ya Mafaramentu anagumanika m’Bokosi yathu ya Mafaramentu Akupfundzisa? Perekani citsandzo. (Onani cithundzithundzi cakutoma.)

5 M’bokosi ya mafaramentu, faramentu yonsene iri na basace. Mwacitsandzo, nyerezerani mafaramentu akhaphatisira Yezu m’basa yace yakupala matabwa. * (Onani cidzindikiro capantsi.) Iye akhali na mafaramentu toera kubulusa midida, kulemba, kugwanda, kuphola, kusema matabwa, kuphatanizambo mafaramentu  anango toera kupala na kuphataniza matabwa. Munjira ibodzi ene, faramentu yonsene iri m’Bokosi yathu Yakupfundzisa iri na basace. Natenepa tendeni tione kuti tinaphatisira tani mafaramentu anewa akufunika kakamwe.

MAFARAMENTU ANADZIWISA ANTHU KUTI NDIFE ANI

6, 7. (a) Musaphatisira tani ncemerero wakupita mu jw.org? (b) Thangwi yanji tisaphatisira micemerero ya misonkhano ya mpingo?

6 Micemerero Toera Kupita mu Jw.org. Micemerero ineyi ndi ming’ono, mbwenye ndi mafaramentu akufunika kakamwe toera kudziwisa anthu kuti ndife ani na kuatsogolera toera kupita mu websaiti yathu jw.org. Mu websaiti yathu, iwo anakwanisa kupfundza pizinji thangwi ya ife na kuphemba pfundziro ya Bhibhlya. Anthu akupiringana 400.000 aphemba mapfundziro a Bhibhlya mukuphatisira jw.org, pontho azinji asacita pyenepi ntsiku zonsene! Imwe munakwanisa kukwata mingasi mwa micemerero ineyi toera kupasa anthu anacedza na imwe pa ntsiku.

7 Micemerero ya Misonkhano. Micemerero ya misonkhano yathu isalonga: “Imwe musaphembwa toera kupfundza Bhibhlya na Mboni za Yahova.” Pontho isalonga kuti munakwanisa kucita pyenepi “pa misonkhano yathu” peno “na mpfundzisi wanu.” Natenepa ncemerero usadziwisa anthu kuti ndife ani, pontho usacemera ale ‘anadzindikira pyakufuna pyawo pyauzimu’ toera kupfundza Bhibhlya na ife. (Mateo 5:3) Mwandimomwene, anthu onsene asatambirwa mwadidi pa misonkhano yathu mwakukhonda tsalakana khala anatawira kupfundza Bhibhlya peno nkhabe. Angabwera pa misonkhano yathu, anakwanisa kuona kuti anapfundza tani Bhibhlya.

8. Thangwi yanji mphyakufunika kucemerera anthu toera agumanike pa misonkhano yathu? Perekani citsandzo.

8 Mphyakufunika kakamwe kupitiriza kucemera anthu toera agumanike pa misonkhano yathu. Thangwi yanji? Thangwi iwo angabwera, anadzaona kuti Mboni za Yahova zisapfundzisa undimomwene kubulukira m’Bhibhlya na kuphedza anthu toera kudziwa Mulungu, pinthu pyakuti mauphemberi authambi nee asapicita. (Izaiya 65:13) Mwacitsandzo, Ray na Linda akuti ndi banja ibodzi ya ku Estados Unidos adzindikira kusiyana kweneku pyaka pingasi nduli. Iwo akhakhulupira Mulungu na akhafuna kundziwa mwadidi. Natenepa iwo atonga kuenda kaona magereja onsene a mu nzinda mwawo toera kusaka pinthu piwiri mbadzati kupita gereja ineyi. Cakutoma, iwo akhafuna kupfundza cinthu n’gereja, caciwiri, akhafuna kuona khala mabvaliro a anthu a gereja ineyi asapangiza kuti asatumikira Mulungu. Iwo acita pyenepi mu pyaka pizinji thangwi magereja akhali mazinji. Iwo atsukwala kakamwe, thangwi nee apfundza cinthu, pontho anthu a magereja anewa nee akhabvala mwadidi. Mudabuluka iwo n’gereja idamalisa iwo kuona, Linda aenda kubasa mbwenye Ray aenda kunyumba. Pikhaenda iye kunyumba, apita cifupi na Nyumba ya Umambo. Iye anyerezera, ‘Ndisafuna ndikaonembo pinacitika mwenemu.’ Mwandimomwene, agumana pinthu pyakusiyana kakamwe! Anthu onsene n’Nyumba ya Umambo akhali akukoma ntima na auxamwali, pontho akhadabvala mwadidi kakamwe. Ray akhala kutsogolo, pontho akomerwa na pidapfundza iye! Pyenepi pisatikumbusa pidalonga mpostolo Paulu thangwi ya mabvero anakhala na munthu anagumanika paulendo wakutoma pa misonkhano mbalonga: ‘Mwandimomwene Mulungu ali na imwe.’  (1 Akorinto 14:23-25) Buluka penepo, Ray akhaenda kumisonkhano Madimingu onsene. Mukupita kwa dzidzi iye atoma kuenda misonkhano yonsene ya pakati pasumana. Linda atomambo kuenda kumisonkhano, maseze iwo akhali nkati mwa pyaka 70, iwo apfundza Bhibhlya mbabatizwa.

MAFARAMENTU TOERA KUTOMESA MAKANI

9, 10. (a) Thangwi yanji ndi pyakukhonda nentsa kuphatisira matratadho? (b) Fokotozani kuti tinaphatisira tani tratadho Kodi Umambo wa Mulungu Ninji?

9 Matratadho. Ife tiri na matratadho masere m’bokosi yathu ya mafaramentu. Iwo ndi akukhonda nentsa kuaphatisira, pontho asaphedza kakamwe toera kutomesa makani. Kutomera mu caka ca 2013 cidabuluswa matratadho akutoma, pikwi na pikwi pya matratadho anewa asadhindwa! Matratadho anewa acitwa munjira ibodzi ene. Mungadziwa kuphatisira ibodzi, munakwanisambo kuphatisira onsene! Munaphatisira tani tratadho toera kutomesa makani?

10 Panango musafuna kuphatisira tratadho Kodi Umambo wa Mulungu Ninji? Pangizani munthu mbvundzo uli pa tsamba yakutoma mbamumbvundza: “Mwabvundzika kale kuti Umambo wa Mulungu ninji? Mbamudalonga kuti ndi . . . ?” Buluka penepo m’phembeni toera asankhule ntawiro ubodzi mwa matawiro matatu anagumanika pa tratadho. M’mbuto mwakulonga kuti ntawiro wace ndi wadidi peno nkhabe, fungulani pa nsolo wakuti “Bhibhlya isalonganji” nkati mwa tratadho, pontho lerini malemba awa, Danyele 2:44 na Izaiya 9:6. Mungamala kucedza, citani mbvundzo unagumanika pa tsamba yakumalisa pantsi pa nsolo wakuti “Nyerezerani”: “Kodi umaso unadzakhala tani pantsi pa utongi wa Umambo wa Mulungu?” Munadzatawira mbvundzo unoyu paulendo unango. Mungacita ulendo wakubwereza, munakwanisa kuphatisira nsolo 7 wa bhruxura Mphangwa Zadidi za Mulungu!, yakuti ndi ibodzi mwa mafaramentu athu toera kutomesa mapfundziro a Bhibhlya.

MAFARAMENTU ANAKULUMIZA ANTHU TOERA KUFUNA KUPFUNDZA BHIBHLYA

11. Kodi marevista athu acitwa na cifuno cipi, pontho tisafunika kudziwanji thangwi ya iwo?

11 Marevista. Ncenjezi na Lamukani! ndi marevista anagawirwa na kuthumburudzwa kakamwe pa dziko yonsene! Nakuti anthu a madziko akusiyana-siyana asaleri marevista anewa, misolo inagumanika pa tsamba yakutoma yacitwa toera ikhuye mitima ya anthu a mbuto zonsene. Ife tisafunika kuphatisira marevista anewa toera kuphedza anthu kuti aikhe manyerezero awo ku pinthu pyakufunika kakamwe mu umaso wawo. Mbwenye cakutoma tisafunika kudziwa kuti ndi revista ipi idathema toera kuphedza munthu anacedza na ife.

12. (a) Kodi revista ya Lamukani! yacitirwa ani, pontho na cifuniro cipi? (b) Ndi pyakugumana napyo pipi pyadidi pidakhala na imwe pakuphatisira revista ineyi?

12 Lamukani! yacitirwa anthu anadziwa pang’ono Bhibhlya na anakhonda kuidziwa. Panango iwo nee asadziwa pipfundziso Pyacikristu, nee asanyindira uphemberi, peno nee asadziwa kuti Bhibhlya inakwanisa kuaphedza mu umaso wawo. Cifuniro cikulu ca Lamukani! ndi kucitisa anyakuleri toera adziwe kuti Mulungu alipo. (Aroma 1:20; Ahebere 11:6) Iyo isaphedzambo nyakuleri toera kukhulupira kuti mwandimomwene Bhibhlya ndi ‘mafala a Mulungu.’ (1 Atesalonika 2:13) Marevista matatu a caka ca 2018 ali na misolo iyi: “Njira Toera Kukhala Wakutsandzaya,” 12 segredos para uma família ser felizna Como lidar com a dor da morte.”

13. (a) Kodi revista ya Ncenjezi wa anthu onsene yacitirwa ani? (b) Ndi pyakugumana napyo pipi pyadidi pidakhala na imwe pakuphatisira revista ineyi?

 13 Cifuniro cikulu ca revista ya Ncenjezi wa anthu onsene ndi kufokotoza pipfundziso pya Bhibhlya kuna anthu akuti asalemedza pang’ono Mulungu na Bhibhlya. Panango iwo asadziwa pang’ono Bhibhlya, mbwenye nee asabvesesa mwadidi pinapfundzisa iyo. (Aroma 10:2; 1 Timoti 2:3, 4) Marevista matatu a caka ca 2018 asatawira mibvundzo iyi: Será Que a Bíblia Ainda é Útil?,” “É Possível Saber o Futuro?na Será que Deus se importa com você?

MAFARAMENTU ANAKULUMIZA TOERA KUCITA PINTHU

14. (a) Thangwi yanji mavidhyu manai anagumanika m’Bokosi yathu ya Mafaramentu Akupfundzisa ndi akufunika kakamwe? (b) Ndi pyakugumana napyo pipi pyadidi pidakhala na imwe mukupangiza mavidhyu anewa?

14 Mavidhyu. Mu ntsiku za Yezu, mafaramentu a nyakupala matabwa akhali akucitwa na manja. Mbwenye lero, anyakupala matabwa ali na mafaramentu anaphatisirwa na magetsi, ninga saroti, pyakuphola napyo na supiya. Tingamwaza mphangwa lero, kusiyapo kuphatisira mabukhu akudhindwa, ife tiri na mavidhyu adidi kakamwe toera kupangiza anthu. Manai mwa iwo asagumanika m’bokosi yathu ya mafaramentu: Thangwi Yanji Tisafunika Kupfundza Bhibhlya?, Pfundziro ya Bhibhlya Isacitwa Tani?, Ninji Pinacitwa pa Nyumba ya Umambo? na Mboni za Yahova —Ndife Ani? Mavidhyu a mphindi zakucepa anakwanisa kupangizwa paulendo wakutoma. Mavidhyu akulapha anakwanisa kuphatisirwa paulendo wakubwereza na kuna ale ali na ndzidzi uzinji. Mavidhyu anewa ndi akufunika kakamwe thangwi asakwanisa kukulumiza munthu toera kupfundza Bhibhlya na kubwera kumisonkhano.

15. Kodi anthu anaona mavidhyu athu mu cilongero cawo asakhuyiwa tani? Perekani pitsandzo.

15 Mwacitsandzo, mulongo m’bodzi agumanikana na nkazi adafuluka ku Micronésia, wakuti cilongero cace ndi Ciyapese. Mulongo ampangiza vidhyu Thangwi Yanji Tisafunika Kupfundza Bhibhlya? mu Ciyapese. Pikhatoma vidhyu, nkazi alonga: “Ici ndi cilongero canga. Nee ndisatawira! Ndisaona kuti na malongero ace iye ndi wa kwathu. Iye akulonga cilongero canga!” Buluka penepo, iye alonga kuti anenda kaleri na kuona mavidhyu onsene a cilongero cace mu jw.org. (Landanisani na Machitiro 2:8, 11.) Citsandzo cinango ndi ca mulongo wa ku Estados Unidos wakuti ndzukulu wace akakhala ku dziko inango. Iye antumizira link ya mavidhyu mangasi mu cilongero cace. Iye aona vidhyu mbamulembera mphangwa: “Khundu inalonga kuti nyamphambvu wakuipa ndiye anaonera dziko yandikhuya kakamwe. Ndaphemba pfundziro ya Bhibhlya.” Pyenepi ndi pyakudzumatirisa kakamwe thangwi basa yathu isatcingwa n’dziko inakhala iye!

MAFARAMENTU AKUTI ASAPFUNDZISA UNDIMOMWENE

16. Fokotozani cifuniro ca bhruxura ibodzi na ibodzi: (a) Bverani Mulungu toera Mukhale Kwenda na kwenda. (b) Mphangwa Zadidi Za Mulungu! (c) Mbani Anacita Cifuno ca Yahova Lero?

16 Mabhruxura. Tinapfundzisa tani undimomwene munthu wakuti nee asadziwa kuleri mwadidi, peno wakuti nee ali na mabukhu akubuluswa m’Bhibhlya mu cilongero cace? Tinakwanisa kuphatisira bhruxura Bverani Mulungu toera Mukhale Kwenda na kwenda. * (Onani cidzindikiro capantsi.) Faramentu inango yadidi kakamwe toera kutomesa  nayo mapfundziro a Bhibhlya ndi bhruxura Mphangwa Zadidi Za Mulungu! Munakwanisa kupangiza munthu misolo 14 inagumanika pa tsamba yakumalisa na kum’phemba toera asankhule nsolo udakomerwa na iye. Buluka penepo tomani kupfundza nsolo unoyu. Kodi musayesera kucita pyenepi mungacita ulendo wakubwereza? Bhruxura yacitatu inagumanika m’bokosi yathu ya mafaramentu akupfundzisa ndi Mbani Anacita Cifuno ca Yahova Lero? Iyo yacitwa toera kupfundzisa anyakupfundza Bhibhlya pya gulu yathu. Toera kudziwa kuti munaphatisira tani bhruxura ineyi pa pfundziro ya Bhibhlya, onani Programu ya Misonkhano—Umaso Wathu Wacikristu na Utumiki ya Murope wa 2017.

17. (a) Bukhu ibodzi na ibodzi ya pfundziro iri na cifuniro cipi? (b) Onsene anabatizwa asafunika kucitanji, pontho thangwi yanji?

17 Mabukhu. Mungatoma kupfundza na munthu mukuphatisira bhruxura, mukupita kwa ndzidzi munakwanisa kupfundza naye bukhu Kodi Bhibhlya Isatipfundzisanji? Bukhu ineyi inakwanisa kuphedza anthu toera kupfundza pizinji thangwi ya pipfundziso pyakufunika pya Bhibhlya. Khala nyakupfundza akuthambaruka mbamalisa bukhu ineyi, munakwanisa kupitiriza kupfundza naye bukhu Pitirizani Kufuna Mulungu. Bukhu ineyi inaphedza nyakupfundza toera kudziwa kuti anaphatisira tani midida ya Bhibhlya mu umaso wace onsene. Kumbukani, ngakhale amale kubatizwa, asafunika kupitiriza kupfundza mpaka kumalisa mabukhu mawiri ene. Pyenepi pinam’phedza toera kupitiriza kukhala na cikhulupiro cakuwanga kuna Yahova.—Lerini Akolose 2:6, 7.

Bokosi yathu ya Mafaramentu Akupfundzisa iri na mafaramentu anafuna ife toera kupfundzisa anthu mphangwa zadidi

18. (a) Kodi lemba ya 1 Timoti 4:16 isatikulumiza toera kucitanji ninga apfundzisi a undimomwene, pontho tisaphindula tani? (b) Ndi cipi cifuno cathu pakuphatisira Bokosi yathu ya Mafaramentu Akupfundzisa?

18 Ninga Mboni za Yahova, tiri na basa yakupfundzisa anthu ‘mphangwa zadidi za undimomwene,’ zakuti zinakwanisa kuatsogolera ku umaso wakukhonda mala. (Akolose 1:5; lerini 1 Timoti 4:16.) Toera kutiphedza kucita pyenepi, ife tiri na Bokosi ya Mafaramentu Akupfundzisa yakuti iri na mafaramentu anafuna ife. (Onani bokosi “ Mafaramentu Akupfundzisa.”) Tendeni ticite pyonsene pinakwanisa ife toera tiphatisire mafaramentu anewa. M’bodzi na m’bodzi wa ife anakwanisa kusankhula faramentu inafuna iye kuphatisira, pontho anaiphatisira tani. Mbwenye kumbukani, cifuno cathu nee ndi kugawira mabukhu, pontho nee tisagawira mabukhu anthu anakhonda kupangiza cifuno ku mphangwa zathu. Cifuno cathu ndi kucita anyakupfundza kwa anthu akuona ntima, akucepeseka na ale akuti asafunadi kudziwa Mulungu, anthu ‘anatawira undimomwene unapasa umaso wakukhonda mala.’—Machitiro 13:48; Mateo 28:18, 19.

^ ndima 5 Onani nsolo wakuti O carpinteirona bokosi A caixa de ferramentas do carpinteiromu A Sentinela 1.° de Agosto de 2010.

^ ndima 16 Khala munthu nee asakwanisa kuleri, munakwanisa kupfundza naye bhruxura Bverani Mulungu, yakuti iri na pithundzithundzi pizinji.