NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Outubro 2018

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera sumana 3-30 ya Dezembro ya 2018.

Kulonga Undimomwene

Thangwi yanji anthu asalonga uthambi, pontho ninji pisacitika thangwi ya uthambi unoyu? Tinakhala tani akukhulupirika kuna unango na ndzace?

Kupfundzisa Undimomwene

Mu ndzidzi unamwaza ife mphangwa, tisafunika kupfundzisa anthu undimomwene. Kodi Bokosi yathu ya Mafaramentu Akupfundzisa inatiphedza tani?

Nyindirani Ntsogoleri Wathu Waphinga—Kristu

Gulu ya Mulungu ikupita patsogolo, ndi mathangwi api anaticitisa kunyindira pitsogolero pya Kristu lero?

Khalani na Ntendere wa m’Manyerezero Mwakukhonda Tsalakana Macinjo

Tingagwerwa na pinthu pyakukhonda dikhira, tinakwanisa kukhala akutsukwala. Kodi “ntendere wa Mulungu” unatiphedza tani?

MBIRI YA UMASO

Yahova Apasa Nkhombo Kakamwe Cisankhulo Canga

Charles Molohan athimizira basa yace mukulemba petisau toera kutumikira ku Bheteli mbali m’phale. Yahova ampasa nkhombo kakamwe mu pyaka pizinji.