Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Kodi Imwe Mukhapidziwa?

Ndi basa ipi ikhacita ayang’aniri mu ndzidzi wakale?

MU ndzidzi wakale muyang’aniri akhatsalakana nyumba peno pinthu pya munthu unango. Fala Yacihebheri na Yacigerego idathumburuzwa kuti “kuyang’anira” midzidzi inango isabveka nyakuyang’anira peno bitcu.

Pikhali Zuze, mwana wa Yakobe ninga bitcu ku Ejitu, iye adzakhala muyang’aniri wa nyumba ya Putifare. Ninga pinalonga Bhibhlya, ‘Putifare asiya pyonsene m’manja mwa Zuze.’ (Gen. 39:2-6) Mukupita kwa ndzidzi, Zuze pidakhala iye ntongi wamphambvu mu Ejitu, asankhula muyang’aniri toera atsalakane pinthu pyonsene pya panyumba pace.—Gen. 44:4.

Mu ntsiku za Yezu, anaciro minda kazinji kene akakhala kutali na minda yawo. Natenepa, iwo akhasankhula anthu toera aonere basa ikhacitwa m’maminda mwawo.

Mbani akhali wakuthema toera kukhala muyang’aniri? Mu ndzidzi wa apostolo, mulembi Waciroma anacemerwa Columella alonga kuti toera munthu akhazikiswe ninga muyang’aniri akhafunika “kupfundza kuphata basa mwadidi.” Iye akhafunika kukhala munthu wakuti “anakwanisa kutsogolera anango, mbwenye tayu mwaukali.” Columella athimiza: “Cinthu cakufunika kakamwe kuna muyang’aniri cikhali kucalira kunyerezera kuti asadziwa pinthu, pontho ndzidzi onsene akhafunika kukhala dzololo toera kupfundza pinthu pipswa.”

Mafala a Mulungu asaphatisira citsandzo ca muyang’aniri na mabasa ace toera kulonga pya mabasa anango anacitika mu mpingo Wacikristu. Mwacitsandzo, mpostolo Pedhru akulumiza Akristu toera aphatisire maluso adapaswa iwo na Mulungu toera “kutumikira anango ninga muyang’aniri wa kukoma ntima kukulu kwa Mulungu.”—1 Ped. 4:10.

Yezu aphatisira citsandzo ca ntumiki mu nsangani unagumanika pa Luka 16:1-8. Kusiyapo pyenepi, mu profesiya inalonga pya cidzindikiro cakubwera kwace ninga Mambo, Yezu apasa cinyindiro atowereri ace kuti iye mbadakhazikisa “m’bandazi wakukhulupirika na wandzeru,” peno “ntumiki wakukhulupirika.” Basa yakufunika kakamwe ya ntumiki unoyu mbidakhala yakupereka cakudya cauzimu kuna atowereri a Kristu mu ntsiku zakumalisa. (Mat. 24:45-47; Luka 12:42) Tisapereka takhuta kakamwe thangwi tisakwanisa kutambira mabukhu anakhunganywa na muyang’aniri wakukhulupirika na kuapereka pa dziko yonsene yapantsi.